Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod               PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD LLUN, 19 TACHWEDD, 2018 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                   SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.         Archwiliad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol: 11 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol.  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

6.         Pwyllgor Archwilio – Rheolau Gweithdrefnau Contract.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

7.         Cynnydd yn erbyn y Cynllun Risg Archwilio 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Pwyllgor Archwilio – Ffframwaith Twyll Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

9.         Pwyllgor Archwilio – Diweddariad Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Tachwedd, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd:  Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson a K.F. McCaffer a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).