Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod                 CYFARFOD ARBENNIG Y PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod      DYDD IAU, 13 RHAGFYR, 2018 AM 4.30 PM

 

Lleoliad                                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER: GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

3.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol.  

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Rhagfyr, 2018

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd:  Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson a K.F. McCaffer a L.O. Rowlands a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).