Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod               PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MERCHER, 19 MEDI, 2018 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                  SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2017/18 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu. 

[Gweld Cofnod]

5.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol Cyd-Bwyllgor 2017/18 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu.

[Gweld Cofnod

6.         SAC – Cyfrifoldebau’r Archwiliwr Mewn Perthynas ag Archwiliad o Ddatganiadau Cyllid.  

[Gweld Cofnod]

7.         Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adroddiad Gwella Blynyddol 2018 Bro Morgannwg

[Gweld Cofnod]

8.         Doweddaroad Chwarter 4 y Gofrestr Risg Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

            (Dywedir wrth yr Aelodau, oherwydd ei faint, bod Atodiad A o Ddiweddariad Chwarter 4 y Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i anfon dan orchudd ar wahân)

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

9.         Pwyllgor Archwilio - Diweddariad Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Archwilio – Adolygiad Sefydliad Iach 2017/18.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynnydd yn erbyn y Cynllun Risg Archwilio 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Medi, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd:  Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson a K.F. McCaffer a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).