Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 24 MAWRTH, 2021 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Chwefror, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Adolygiad o’r Canllaw i Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgor Cynllunio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

Planning Applications
[Gweld yr Adroddiad Cynllunio]

 

Rhif Tudalen

5.         Ceisiad Cynllunio:

 

2019/00968/OUT

Porthkerry House, Porthkerry

[Gweld Cofnod]

1

2020/00351/OUT

Tir i'r Dwyrain o B4265 – Safle A –  Parsel y Gorllewin, Llanmaes

[Gweld Cofnod]

15

2020/00352/OUT

Tir i'r Gogledd o Wersyll y Gorllewin - Safle B - Parsel y Dwyrain, Llanmaes

[Gweld Cofnod]

57

2020/01271/FUL

Parc Gwyliau a Hamdden Fontygary, Mynediad i Barc Carafannau Ffontygary, Y Rhws

[Gweld Cofnod]

103

2020/01516/FUL

Adeilad Fferm ger Green Valley Farm, Trerhyngyll, ger Y Bont Faen

[Gweld Cofnod]

126

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Mawrth, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. M. Thomas (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd J.C. Bird;

Is-gadeirydd: Cynghorydd B.T. Gray;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson, E. Williams, M.R. Wilson a Ms. M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor a’r unigolion eraill hynny sy’n gysylltiedig â’r cais. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279