Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                  DYDD MECHER, 1 MEDI, 2021 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                      CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf, 2021 a'r Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

Planning Reports

[Gweld yr Adroddiad Cynllunio]  

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

17

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

47

8.         Coed:

 

             (i)        Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

60

9.         Camau Gorfodi

 

             (i)            Tir ac Adeiladau yn Barry Biomass, Woodham Road, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

65

10.       Ceisiad Cynllunio:

 

2021/00020/FUL

[Gweld Cofnod]

3 White House, Y Barri

109

2021/00316/FUL

[Gweld Cofnod]

Garden of the Villa, LônTrehedyn, Llanbedr-y-Fro

134

2021/00378/RG3

[Gweld Cofnod]

Tir yn Hayes Wood, The Bendricks, Sili

150

202100550/FUL

[Gweld Cofnod]

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Heol Penlan, Llandochau

175

2019/01031/RG3

[Gweld Cofnod]

Tir i'r Gogledd o Maes y Ffynnon, Bonvilston

197

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Awst, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

G. Davies (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd J.C. Bird;

Is-gadeirydd: Cynghorydd B.T. Gray;

Y Cynghorwyr: R.M. Birch, C.A. Cave, P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, A.C. Parker, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, M.R. Wilkinson, E. Williams, M.R. Wilson a  M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor a’r unigolion eraill hynny sy’n gysylltiedig â’r cais. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855