Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MECHER, 27 HYDREF, 2021 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –    

4.         Adroddiad Adolygiad Annibynnol Biomas Y Barri – Cabinet: 27 Medi, 2021.  (Dylai aelodau'r Pwyllgor Cynllunio fod yn ymwybodol bod yr adroddiad hwn i'w nodi.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

Planning reports

[Gweld Adroddiadau Cynllunio]

[Gweld Materion yn Codi]

[Gweld Cynlluniau a Ffotograffau]

[Gweld Ffotograffau Coed Priordy Ewenny]

 

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

11

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

30

8.         Coed:

 

             (i)        Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

36

             (ii)       2021/00003/TREE – Priordy Ewenni, Abbey Road, Ewenni.

[Gweld Cofnod]

38

9.         Ceisiad Cynllunio:

 

2021/00363/FUL

[Gweld Cofnod]

Belle Vue Pavilion, Albert Crescent, Penarth  

55

2021/00364/CAC 

[Gweld Cofnod]

Belle Vue Pavilion, Albert Crescent, Penarth  

82

2021/00508/FUL

[Gweld Cofnod]

Windward Terminal, Atlantic Way, Dociau Barry, Y Barri

91

2021/00524/HAZ

[Gweld Cofnod]

Windward Terminal, Atlantic Way, Dociau Barry, Y Barri

104

2021/00909/FUL

[Gweld Cofnod]

Ty J, The Verlands, Y Bont Faen

112

2021/00958/FUL

[Gweld Cofnod]

Tower Hill Residential Home, 54 Plymouth Road, Penarth

127

2021/01089/FUL

[Gweld Cofnod]

11 Clinton Road, Penarth

140

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Hydref, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

M. Swindell (01446) 709479

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd J.C. Bird;

Is-gadeirydd: Cynghorydd B.T. Gray;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, R.M. Birch, C.A. Cave, P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, A.C. Parker, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, E. Williams, M.R. Wilson a  M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479