Cost of Living Support Icon

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser        DYDD IAU, 24 HYDREF, 2019 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

3.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2019/20 i 2022/23 - Cabinet: 7 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

4.         Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad ar Weithredu - Cabinet: 7 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Ail-lunio Gwasanaethau - Ymgysylltu â'r Cyngor Tref a Chymuned wrth Weithredu Gwasanaethau Lleol ac Asedau - Cabinet: 7 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

6.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill i 31 Awst, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Absenoldeb Cyhyrysgerbydol Eraill 2018/19 a 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Hydref, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd O. Griffiths;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.