Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser          DYDD MERCHER, 27 TACHWEDD, 2019 AM 5.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I'R AELODAU NODI AMSER CYFATHREBU'R CYFARFOD

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 Hydref a 24 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.        Cynllun Corfforaethol Drafft Bro Morgannwg 2020-25 – Cabinet: 21 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.        Ch2 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2019/2020 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.  [Cydeiriad]

[Gweld Cofnod]

6.        Adroddiad Cryno Diogelu Corfforaethol – Tachwedd 2019 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.  [Cydeiriad]

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.  [Cydeiriad]

[Gweld Cofnod]
(Bydd y cyfeiriadau gan y Cabinet o 18 Tachwedd, 2019 yn cael eu hanfon ymlaen pan fyddant ar gael)

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.        Diwygio Lles - Adroddiad Cynnydd.

[Gweld Cofnod]

9.        Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2017/18 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Tachwedd, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd O. Griffiths;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.