Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD IAU, 27 MEHEFIN, 2019 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.         Adroddiad Absenoldeb Salwch 2018/19 – Cabinet: 17 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadua’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Adroddiad Trosiant Gweithwyr - Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith Arfaethedig 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Mehefin, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: I'w benodi yn y cyfarfod cyntaf;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, O. Griffiths, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.