Cost of Living Support Icon

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser           DYDD IAU, 11 EBRILL, 2019 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                 SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau –

4.         Ail-lunio Gwasanaethau – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig o fewn Cyfarwyddiaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau ar gyfer 2019/20 – Cabinet: 18 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

            (Gofynnir i'r Aelodau roi gwybod i'r Adain Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes arnynt angen presenoldeb)

5.         Ail-lunio Gwasanaethau - Diweddariad ar Weithredu – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Polisi Rheoli Parcio drafft 2019/20 Weithredu – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Diweddariad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Ebrill, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: R. Crowley, O. Griffiths, S.J. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, N. Moore, L.O. Rowlands ac E. Williams