Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 3 EBRILL, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 6 Mawrth, 2019.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid (Tai) - Adroddiad Monitro 6 Misol.

[Gweld Cofnod]

5.         Adolygiad o Wasanaethau i'r Lesddeiliad Gan Gynnwys y Potensial ar gyfer Cyflwyno Cronfa Sancio Lesddeiliaid newydd.

[Gweld Cofnod]

6.         Ail-lunio Gwasanaethau: Mentrau Cymdeithasol – Model Darparu Amgen.  

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Mawrth, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Miss. A.M. Collins, Mrs. S.M. Hanks, M.J. G. Morgan, Mrs. M.R. Wilkinson, M.R. Wilson a Ms. M. Wright (ac un swydd wag). 

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

         Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg (Ms. D. Murphy)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

         Mrs. G. Doyle

         Mrs. I. Gannon

         Mr. A. Raybould

         Ms. H. Smith