Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o GyfarfodPWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             DYDD MAWRTH, 10 RHAGFYR, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 13 Tachwedd, 2019.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.         Diweddariad gan Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ar Berfformio.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau

5.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Cryno Diogelu Corfforaethol – Tachwedd 2019 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.         Cynigion Cychwynnol Cyllideb Refeniw 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion Cychwynnol y Rhaglen Gyfalaf 2020/21 i 2024/25 a Monitro Cyfalaf 2019/20.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2019-20): Mae Fro Cynhwysol a Diogel.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

10.      Adroddiad Cynnydd y Cydlynydd Cam-drin Domestig, Asesu a Chyfeirio.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Rhagfyr, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. M. Thomas, Ffôn: Y Barri (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Cartref a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. S.D. Perkes;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Ms. J. Aviet;

Cynghorwyr:  J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, Mrs. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, S.J. Griffiths, Mrs. S.M. Hanks, A.C. Parker a L.O. Rowlands

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

Mrs. W. Davies

Mrs. G. Doyle

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith