Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o GyfarfodPWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             DYDD MERCHER, 18 MEDI, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 16 Gorffennaf, 2019.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau

4.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol: 2018/19 – Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Ail-lunio Gwasanaethau: Cyfleoedd yn Ystod y Dydd i Bobl Hŷn – Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Contractau Cefnogi Pobl - Siop Un Stop – Cabinet: 9 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

(Mae Adroddiad y Cabinet o 9 Medi, 2019 ynghlwm a bydd y cyfeiriad o 9 Medi, 2019 yn cael ei anfon ymlaen at Aelodau'r Pwyllgor cyn gynted ag y bydd ar gael.)

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

7.         Adroddiad Diweddaru ar gyfer yr Uned Amddiffyn Sifil.

[Gweld Cofnod]

8.         Bancio Amser - Adroddiad Monitro.

[Gweld Cofnod]

9.         Strategaeth Atal Digartrefedd 2018-22 - Adroddiad Monitro.

[Gweld Cofnod]

10.       Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid - Adroddiad Monitro.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

11.      Tracio Penderfyniadau Craffu yr Chwarter 1 am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2019/20. 

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Medi, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Cartref a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. S.D. Perkes;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Ms. J. Aviet;

Cynghorwyr:  J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, Mrs. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, S.J. Griffiths, Mrs. S.M. Hanks, A.C. Parkera L.O. Rowlands

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg (Ms. D. Murphy)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

Mrs. G. Doyle

Mrs. I. Gannon

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith