Cost of Living Support Icon

  

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                    DYDD IAU, 16 IONAWR, 2020 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022 – Cabinet: 2 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Cais am Ystyriaeth - Darpariaeth Amgueddfa ym Mro Morgannwg (Cynghorydd Dr. I.J. Johnson).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Diweddariad Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2019/20 yr 3ydd Chwarter. 

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Ionawr, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr:  A.R.T. Davies, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Thomas Froud (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Cynradd).

Rôl wag (Uwchradd).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).