Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                    DYDD IAU, 19 MAWRTH, 2020 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror, 2020.

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

4.         Diweddariad Gwasanaeth Ieuenctid.

5.         Cefnogaeth i Ofalwyr Ieuenctid ym Mro Morgannwg.

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Ionawr 2020.

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 2019/20: Dyffryn uchelgeisiol a bywiog yn ddiwylliannol.

8.         Cynllun Cyflenwi Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2020/21.

(Mae atodiadau A, B, C, ac E wedi'u hanfon o dan orchudd ar wahân - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â'r dogfennau hyn gyda chi i'r cyfarfod).

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad mewn perthynas ag Eitemau 7 ac 8 ar yr Agenda)

 

Adroddiad yr Arweinydd –

9.         Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2018-2019.

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Mawrth, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr:  A.R.T. Davies, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                         (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Thomas Froud                   (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                  (Cynradd).

Rôl wag                                  (Uwchradd).

Rôl wag                                  (Arbennig).

Rôl wag                                  (Penaethiaid).

Rôl wag                                  (Eglwysi Rhyddion).