Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                    DYDD IAU, 15 HYDREF, 2020 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau

4.         Diweddariad ar y cynnig i gynyddu nifer y lleoedd ysgolion cynradd yn Y Bont Faen i ateb y galw cynyddol o ganlyniad i ddatblygiadau tai diweddar ac arfaethedig – Cabinet: 9 Mawrth, 2020. [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Iaith Cymru 2019-20 – Cabinet: 7 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Strategaeth Adfer Coronafirws – Cabinet: 21 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

7.         Cynnig i Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles newydd a Sylfaen Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Gladstone a fyddai'n cael ei Rheoli gan Ysgol y Deri o fis Medi 2021 [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Hyfforddi Llywodraethwyr ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Hydref, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Cynghorydd S.J. Griffiths;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Cynghorwyr: N.P. Hodges, T.H. Jarvie, G.C. Kemp, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes, L.O. Rowlands a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Thomas Froud (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Cynradd).

Rôl wag (Uwchradd).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.