GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser           DYDD LLUN, 31 IONAWR, 2022  AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod              

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Hydref, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Prif Weithredwr –

4.       Tir yn Cassy Hill, Tregatwg – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

5.       Adolygiad o’r Strategaeth Rheoli Buddsoddiadau

[Gweld Cofnod]

6.       Lôn y tu ôl i Church Road, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

7.       Cynnig Perllan Gymunedol Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

8.       Tir yn Glebe Fields, Sili – Cais Ymchwiliad Maes Tref a Phentref.

[Gweld Cofnod]

 

9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Prif Weithredwr –

10.     Tir yn Cassy Hill, Tregatwg – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

11.     Lôn y tu ôl i Church Road, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

12.     Cynnig Perllan Gymunedol Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

13.     Tir yn Glebe Fields, Sili – Cais Ymchwiliad Maes Tref a Phentref.

[Gweld Cofnod]

 

14.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

25 Ionawr, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

C. Lindsey: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd P. Drake;

Y Cynghorwyr: J.E. Charles, G.A. Cox, R. Crowley ac S.T. Wiliam (ynghyd ag un swydd wag)

 

                         

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx