Pwyllgorau Craffu

Mae'r Cyngor Bro Morgannwg wedi penodi pum Pwyllgor Craffu

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cydnabod y gall aelodau'r cyhoedd wneud cyfraniad pwysig a bod yn gwrs gwerthfawr o wybodaeth. Felly mae'r Cyngor yn annog cyfranogiad gweithredol yr holl breswylwyr yn y broses Craffu yn y Fro.

 

Er bod y mwyafrif o gyfarfodydd hyd yma wedi cael eu cynnal yn y Swyddfeydd Dinesig, lle bo hynny'n briodol, cynhaliwyd cyfarfodydd mewn man arall yn y Fro.

 

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol nad yw'r Pwyllgorau Craffu yn delio ag ymholiadau, pryderon na chwynion unigol. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu yn gyfarfod a gynhelir yn gyhoeddus ond nid ydynt yn gyfarfod cyhoeddus.

 

Pwyllgorau Craffu ac Aelodaeth

Y pum Pwyllgor Craffu ym Mro Morgannwg yw:

 

 • Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

  Cynghorwyr: George Carroll, Geoff Cox, Robert Crowley, Vince Driscoll, Gwyn John, Ian Johnson, Ruba Sivagnanam ac John Thomas

   
 • Yr Amgylchedd ac Adfywio 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Bronwen Brooks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam; 

  Cynghorwyr: Vince Bailey, Pamela Drake, Vince Driscoll, Gwyn John, Michael Morgan, Andrew Robertson, Leighton Rowlands a Steffan Wiliam

 • Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Stephen Griffiths;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas;

  Cynghorwyr: Julie Aviet, Janice Charles, Owen Griffiths, Hunter Jarvie, Rachel Nugent-Finn a John Thomas (ynghyd â dwy swydd wag) 

   
 • Cartrefi a Chymunedau Diogel 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Millie Collins;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Julie Aviet;

  Cynghorwyr: Jonathan Bird, Bronwen Brooks, Christine Cave, Sally Hanks, Rachel Nugent-Finn, Andrew Parker, Sandra Perkes a Leighton Rowlands.

   

  Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

   

  Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid  

 • Dysgu a Diwylliant 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Gordon Kemp;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch;

  Cynghorwyr: Stephen Griffiths, Nic Hodges, Hunter Jarvie, Jayne Norman, Andrew Parker, Sandra Perkes, Leighton Rowlands a Neil Thomas

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

     Yr Eglwys Gatholig

     Yr Eglwys yng Nghymru

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

     Cynradd

     Addysg cyfrwng Cymraeg

     Uwchradd

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Anghenion Arbennig

     Penaethiaid Ysgol

     Eglwysi Rhyddion 

   

 


 

Rhaglenni Gwaith Cyfredol

 

Fel arfer yn y cyfarfod cyntaf yn y Flwyddyn Ddinesig, bydd pob Pwyllgor Craffu yn ystyried Rhaglen Ymlaen y Cabinet ac yn penderfynu ar ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Bydd Rhaglen Ymlaen y Cabinet yn cynnwys manylion (hyd y gwyddys) a fydd y meysydd hynny y bwriedir iddynt fod yn destun "Craffu Cyn y Cabinet" cyn gwneud penderfyniad ffurfiol. Dylai Rhaglen Gwaith Ymlaen y Cabinet, yn ei dro, fod yn elfen allweddol pan fydd Rhaglenni Gwaith y Pwyllgorau Craffu yn cael eu llunio.

 

 

 

Rhaglenni Gwaith Pwyllgorau (Saesneg)

 

Mae Rhaglenni Gwaith Pwyllgor Craffu yn cael eu monitro'n rheolaidd ac yn cael eu hystyried gan bob Pwyllgor bob chwarter.

 

Am fwy o wybodaeth neu am gymorth, cysylltwch â: 

 

Am fwy o wybodaeth neu am gymorth, cysylltwch â: