Cost of Living Support Icon

Pwyllgorau Craffu

Mae'r Cyngor Bro Morgannwg wedi penodi pum Pwyllgor Craffu

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cydnabod y gall aelodau'r cyhoedd wneud cyfraniad pwysig a bod yn gwrs gwerthfawr o wybodaeth. Felly mae'r Cyngor yn annog cyfranogiad gweithredol yr holl breswylwyr yn y broses Craffu yn y Fro.

 

Er bod y mwyafrif o gyfarfodydd hyd yma wedi cael eu cynnal yn y Swyddfeydd Dinesig, lle bo hynny'n briodol, cynhaliwyd cyfarfodydd mewn man arall yn y Fro.

 

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol nad yw'r Pwyllgorau Craffu yn delio ag ymholiadau, pryderon na chwynion unigol. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu yn gyfarfod a gynhelir yn gyhoeddus ond nid ydynt yn gyfarfod cyhoeddus.

 

Pwyllgorau Craffu ac Aelodaeth

Y pum Pwyllgor Craffu ym Mro Morgannwg yw:

 

 • Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  Cadeirydd:  Cynghorydd Jo Protheroe;

  Is-gadeirydd: Cynghorydd Ewan Goodjohn;

  Cynghorwyr: George Carroll, Pamela Drake, Christopher Franks, Stephen Haines, Sally Hanks, Ian Johnson, Belinda Loveluck-Edwards, Howard Hamilton a Nicholas Wood 

 • Yr Amgylchedd ac Adfywio 

  Cadeirydd: Cynghorydd Susan Lloyd-Selby;

  Is-gadeirydd: Cynghorydd Ian Perry;

  Cynghorwyr: Charles Champion, Pamela Drake, Vincent Driscoll, Anthony Ernest, Mark Hooper, Catherine Iannucci-Williams, Elliot Penn, Joanna Protheroe a Steffan Wiliam

 • Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol 

  Cadeirydd: Cynghorydd Janice Charles;

  Is-gadeirydd: Cynghorydd Neil Thomas;

  Cynghorwyr: Gareth Ball, Ian Buckley, Christine Cave, Amelia Collins, Marianne Cowpe, Robert Fisher, Emma Goodjohn, Julie Lynch-Wilson, Jayne Norman a Carys Stallard

 • Cartrefi a Chymunedau Diogel 

  Cadeirydd: Cynghorydd Amelia Collins;

  Is-gadeirydd: Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards; 

  Cynghorwyr: Julie Avient, Gareth Ball, Samantha Campbell, Stephen Haines, Sally Hanks, William Hennessy, Susan Lloyd-Selby, Michael Morgan a Helen Payne (ynghyd ag un swydd wag)

   

  Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

   

  Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid  

 • Dysgu a Diwylliant 

  Cadeirydd: Cynghorydd Rhys Thomas;

  Is-gadeirydd: Cynghorydd Helen Payne;

  Cynghorwyr: Anne Asbrey, Wendy Gilligan, Russell Godfrey, Emma Goodjohn, William Hennessy, Nic Hodges, Julie Lynch-Wilson, Naomi Marshallsea, Jayne Norman ac Elliot Penn

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

  Yr Eglwys Gatholig

  Yr Eglwys yng Nghymru

  Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

   

  Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

  Cynradd

  Addysg Cyfrwng Cymraeg

  Uwchradd

  Fforwm Ieuenctid y Fro x 2

  Cyngor Ieuenctid y Fro x 2

  Prifathrawon

  Eglwysi Rhyddion

  Arbennig

   

 


 

Rhaglenni Gwaith Cyfredol

 

Fel arfer yn y cyfarfod cyntaf yn y Flwyddyn Ddinesig, bydd pob Pwyllgor Craffu yn ystyried Rhaglen Ymlaen y Cabinet ac yn penderfynu ar ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Bydd Rhaglen Ymlaen y Cabinet yn cynnwys manylion (hyd y gwyddys) a fydd y meysydd hynny y bwriedir iddynt fod yn destun "Craffu Cyn y Cabinet" cyn gwneud penderfyniad ffurfiol. Dylai Rhaglen Gwaith Ymlaen y Cabinet, yn ei dro, fod yn elfen allweddol pan fydd Rhaglenni Gwaith y Pwyllgorau Craffu yn cael eu llunio.

 

 

 

Rhaglenni Gwaith Pwyllgorau (Saesneg)

 

Mae Rhaglenni Gwaith Pwyllgor Craffu yn cael eu monitro'n rheolaidd ac yn cael eu hystyried gan bob Pwyllgor bob chwarter.

 

Am fwy o wybodaeth neu am gymorth, cysylltwch â: 

 

Am fwy o wybodaeth neu am gymorth, cysylltwch â: