Budd-dal 

Mae’r Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor yn rhoi help i chi dalu’ch rhent preifat neu Gyngor a thaliadau’r Dreth Gyngor. Os ydych ar incwm isel, mae'n bosib y gallwch gael help i dalu eich rhent a/neu eich Treth Gyngor.

 

Mae yna dri phrif fath o fudd-dal sydd ar gael sef Ad-daliad Rhent, Lwfans Rhent (a elwir gyda’i gilydd yn Fudd-dal Tai), neu Fudd-dal y Dreth Gyngor.

 

 • Fudd-dal Tai

  Gall unrhyw un sy’n talu rhent i Landlord Preifat, Cymdeithas Dai neu Awdurdod Lleol wneud cais am Fudd-dal Tai. Mae maint y Budd-dal Tai y mae person yn gymwys iddo’n dibynnu ar lefel ei incwm a’i gyfalaf, a nifer, oedran ac amgylchiadau’r bobl yn byw gyda'r sawl sy'n hawlio.

   

  • Ad-daliad Rhent: Budd-dal a delir i Denantiaid Awdurdod Lleol yw

  • Lwfans Rhent:  Ac enw a delir i Denantiaid Sector Preifat, gan gynnwys tenantiaid Cymdeithasau Tai

 • Gostyngiad y Dreth Gyngor

  Gall unrhyw un sy’n atebol am dalu’r Dreth Gyngor (h.y. y person sy’n derbyn Bil y Dreth Gyngor, neu’i bartner) wneud cais am Fudd-dal y Dreth Gyngor. Mae’r maint y bydd yn gymwys i'w gael yn seiliedig ar yr un egwyddorion ag ar gyfer Budd-dal Tai.

   

  • Gostyngiad y Dreth Gyngor: Budd-dal tebyg a delir ar gyfer y Dreth Gyngor

 

 

Taliad

Mae’r Cyngor yn talu Gostyngiad y Dreth Gyngor yn syth i’r Cyfrif Treth Gyngor. Mae’r Cyngor yn talu Budd-dal Tai drwy BACS ar sail ôl-daliad pedair wythnos, neu’n syth i’r landlord mewn rhai amgylchiadau.  Telir tenantiaid Cyngor yn syth i’w cyfrif rhent.

 

Cais am Fudd-dal Tai a’r Dreth Gyngorn

Derbynnir ceisiadau oddi wrth bob rhan o’r boblogaeth gan fod y meini prawf ar gyfer gwneud cais yn seiliedig ar incwm a gwariant cost tai. Os nad ydych yn sicr, gwnewch gais. Rydym yma i’ch helpu. Apply online or download a Housing Benefit and Council Tax Reduction Scheme Application Form:

 

 

Ffurflen Gais am Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

 

Cyfrifiannell budd-dal Ar-lein

Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw llenwi ffurflen i gael amcangyfrif o fudd-daliadau ar-lein yn y fan a'r lle. Cofiwch mai dim ond amcangyfrif yw hwn yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych chi. I gael gwerthusiad llawn, gwnewch gais ffurfiol cyn gynted â phosibl neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol. 

 

Cyfrifiannell budd-dal Ar-lein

Cyfrifiannell Hawliad Ystafelloedd Gwely 

Ar gyfer Lwfans Tai Lleol neu Rent Tai Cymdeithasol - mae’r swm o Fudd-dal Tai y gellir ei ddyfarnu ar gyfer tenantiaid preifat a thenantiaid mewn eiddo Cyngor neu Gymdeithas Tai yn gyfyngedig i’r gofyniad o ran ystafelloedd gwely yr aelwyd.  

 

Llenwch y ffurflen hon i gael amcan ar-lein yn syth bin o faint o ystafelloedd gwely y mae gan eich aelwyd hawl iddo. Cofiwch mai amcan yw’r cyfrifiad hwn yn seiliedig ar y wybodaeth a roddoch. 

 

Cyfrifannell Ystafelloedd

 

I gael gwerthusiad llawn, gwnewch hawliad ffurfiol cyn gynted â phosibl neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol. 

 

Newid o ran Amgylchiadau

Yn ystod cyfnod budd-dal efallai y bydd rhai o'ch amgylchiadau yn newid, er enghraifft, rydych yn newid swydd, yn dechrau derbyn budd-dal gwladol arall, neu mae rhywun yn symud i mewn neu allan o’ch cartref. Rhaid i chi roi gwybod i’r swyddfa hon am bob newid, yn ysgrifenedig, cyn gynted ag y byddant yn digwydd.

 

Cynnydd mewn Budd-dal:  Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni am newid cyn pen un mis o’r newid ar gyfer Budd-dal Tai a 21 diwrnod ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor, yna gallwch golli rhan o’ch budd-dal. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn rhoi gwybod i’r swyddfa hon ar eich rhan. Os ydych yn ansicr, ffoniwch y swyddfa hon i ofyn am gyngor, neu ysgrifennwch atom gyda'r wybodaeth sydd gennych. Byddwn ni wedyn yn penderfynu a fydd y wybodaeth dan sylw yn newid eich budd-dal ai peidio.

 

Gostyngiadau o ran Budd-dal: Os nad ydych yn rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau, a'n bod ni'n sylweddoli hynny yn ddiweddarach, yna caiff eich budd-dal ei newid o ddyddiad y dechreuodd y newid, a chaiff unrhyw ordaliad budd-dal a wnaed ei adennill oddi wrthych chi.

 

Mae peidio â rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau yn fwriadol yn drosedd a gall arwain at erlyniad.

 

Cyfarwyddwr Adnoddau

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU