Canol Trefi

Mae gan Fro Morgannwg ystod eang o ganolfannau siopa, ac mae gan bob un ohonynt naws ei hun ac amrywiaeth arbennig o siopau.  

 

Canol tref yw calon ei chymuned, a rhaid iddi barhau i fod yn fan prysur ac ymarferol i bobl gyfarfod a siopa!  Drwy weithio gyda phartneriaid, mae’r Cyngor yn helpu i greu’r amgylchedd cywir er mwyn i ganol ein trefi ffynnu. Mae’r ymagwedd hon yn cydnabod bod y sectorau preifat

 

Y Barri

Mae gan y Barri dwy ardal siopa, Heol Holltwn a’r Stryd Fawr. 

 

 

Llanilltud Fawr

Mae gan ganol tref Llanilltud Fawr amrywiaeth o siopau a bwytai, yn ogystal â dewis eang o bethau i’w gwneud ac amwynderau lleol.

 

 

Y Bont-faen 

Mae’r Bont-faen yn un o lefydd mwyaf ffasiynol de Cymru, yn llawn siopau soffistigedig ac mae ganddi hefyd ŵyl fwyd fendigedig.

 

 

Penarth

Nid nepell o Fae Caerdydd, mae Penarth yn dref glan môr ddymunol a llawn cymeriad. Mae Marchnad Ffermwyr Bro Morgannwg yn cynnal marchnadoedd misol ym Mhenarth.

 

 

Fframwaith Canol Trefi

Comisiynwyd ymgynghorwyr gan y Cyngor yn ddiweddar i lunio fframwaith i lywio dyfodol y pum prif ganol tref ym Mro Morgannwg.

 

Roedd adroddiad y fframwaith yn ystyried rôl Heol Holltwn a’r Stryd Fawr/Broad Street yn y Barri, a chanol trefi Penarth, Llanilltud Fawr a’r Bont-faen. Cynhaliwyd ymweliadau manwl â’r safleoedd ac ystyriodd y comisiwn gryfderau a gwendidau'r holl ganol trefi, yn ogystal â’r heriau roeddynt yn eu hwynebu. 

 

 

Rhaglen Fuddsoddi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru 2014-2017

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2014 y byddai’r Barri yn derbyn buddsoddiad o £1m dros gyfnod o 3 blynedd. Byddai cyllid o Gronfa Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru yn gymorth i'r Cyngor a'i bartneriaid er mwyn cynnal projectau adfywio yn y Barri. 

 

Mae’r projectau canlynol yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector:

  • Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, Hyb Trydydd Sector
  • Gwelliannau i Ardal Chwarae George Street
  • Rhaglen Grant Heol Holltwn
  • Rhaglen Grant Main Street
  • Gwelliannau Gerddi Fictoria
  • Mesurau Lleihau Tlodi Tanwydd
  • Gwelliannau Ardal Chwarae Dryden Terrace a Meggitt Road
  • Gwelliannau Ardal Chwarae Hatch Quarry
  • YMCA Y Barri, Partneriaeth Ieuenctid y Trydydd Sector a Chaffi Rhyngrwyd Cymunedol

Mae rhagor o fanylion am y projectau hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Christopher Edwards yw Rheolwr Datblygu Canol Tref Cyngor Bro Morgannwg. Gallwch gysylltu â Chris ynglŷn â materion sy’n ymwneud â chanol trefi, neu gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd lleol hefyd ynglŷn â materion sy’n effeithio arnoch yng nghanol trefi Bro Morgannwg.