Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Aspire-2-Own-logoAspire2Own

Ydych chi eisiau bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? Dyma’r cynllun i chi – gallai prynu cartref fod o fewn eich cyrraedd.

 

 

Sefydlwyd Aspire2Own gan Gyngor Bro Morgannwg a’i bartneriaid i gydnabod bod prynwyr tai cyntaf yn ei chael hi’n anodd cymryd y cam cyntaf ar y ffordd i fod yn berchen ar dŷ yn aml. 

 

Cofrestr o bobl neu drigolion sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Caiff ei reoli gan y Cyngor mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. ae perchnogaeth tai cost isel wedi’i anelu at bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n methu prynu tŷ heb gymorth. 

  

Cofrestru ar gyfer Aspire2Own

I gofrestru, llenwch y ffurflen berthnasol. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ymgeisio ar gyfer Tai Aspire2Own


Gwneud cais ar-lein 

 

 

9 Well Walk, Exterior Front Thumbnail

9 Well Walk, Sain Tathan

Cartref 2 ystafell wely

 

9 Well Walk , Sain Tathan

7 Steep Holm Walk

7 Steep Holm Walk, Sili *Dan Gynnig*

Cartref 2 ystafell wely

 

7 Steep Holm Walk, Sili

18 Channel View

18 Channel View, Aberogwr

Cartref 2 ystafell wely

 

18 Channel View, Aberogwr

182 Railway Road Rhoose182 Railway Road, Y Rhws

Cartref 2 ystafell wely

 

182 Railway Road, Y Rhys

17 Cae Canol

17 Cae Canol, Penarth

 

17 Cae Canol, Penarth

Eastquay-Barry-Waterfont-IconEastquay, Glannau’r Barri *Dan Gynnig*

 

Eastquay, Glannau’r Barri

Appleford-Homes

Gwêl yr Ynys, Y Sili 

 

 

Gwêl yr Ynys, Y Sili

Clare-Gardens-Cowbridge

Pentref Clare Garden, Y Bont Faen

 

Pentref Clare Garden

Exterior ffordd PenrhynFfordd Penrhyn, Glannau’r Barri

 

Ffordd Penrhyn, Glannau’r Barri

16 waun ganol exterior16 Waun Ganol, Penarth

16 Waun Ganol, Penarth

 

 • Sut mae perchnogaeth cost isel yn golygu bod eiddo’n fwy forddiadwy? 

  Mae’r rhan fwyaf o gartrefi perchnogaeth cost isel yn gweithredu ar sail ‘ecwiti ar y cyd’, sy’n cynnig cyfle i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf brynu eiddo am lai na phris y farchnad. mae hyn yn gostwng lefel y morgais sydd ei angen i brynu tŷ. Cedwir cyfran ecwiti gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig heb gost ychwanegol i’r prynwr. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n fwy fforddiadwy.

 •  Pa eiddo sydd ar gael?
  Ar safleoedd datblygu tai newydd mae eiddo ar gael gan amlaf. Mae’r Cyngor yn cydweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cartrefi perchenogaeth cost isel ar safleoedd datblygu tai newydd ym Mro Morgannwg. Gwelir hysbysebion am y tai ar wefan y Cyngor ac yn y wasg leol. Os ydych chi’n cofrestru gydag Aspire2Own, byddwch chi hefyd yn derbyn hysbysiadau e-bost pan fydd tai’n dod ar y farchnad. 
 •  Pam cofrestru gydag Aspire2Own? 
  Cofrestr o bobl sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu am lle mae pobl yn dymuno byw, maint y cartref maent ei angen a’u lefel incwm yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer tai newydd perchnogaeth cost isel.

   

  Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r manylion cyswllt i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i bobl sydd â diddordeb pan fydd tai perchogaeth cost isel ar gael.