Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Aspire-2-Own-logoAspire2Own

Ydych chi eisiau bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? Dyma’r cynllun i chi – gallai prynu cartref fod o fewn eich cyrraedd.

 

 

Sefydlwyd Aspire2Own gan Gyngor Bro Morgannwg a’i bartneriaid i gydnabod bod prynwyr tai cyntaf yn ei chael hi’n anodd cymryd y cam cyntaf ar y ffordd i fod yn berchen ar dŷ yn aml. 

 

Cofrestr o bobl neu drigolion sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Caiff ei reoli gan y Cyngor mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. ae perchnogaeth tai cost isel wedi’i anelu at bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n methu prynu tŷ heb gymorth. 

  

Cofrestru ar gyfer Aspire2Own

I gofrestru, llenwch y ffurflen berthnasol. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ymgeisio ar gyfer Tai Aspire2Own


Gwneud cais ar-lein 

 

2 Rhodfa Seabright 2 Rhodfa Seabright, Barry

2 Rhodfa Seabright, Barry

Eastquay-Barry-Waterfont-IconEastquay, Glannau’r Barri

 

Eastquay, Glannau’r Barri

36 Flat Holm36 Flat Holm Walk, Sully, Sili *Dan Gynnig*

Cartref 3 ystafell wely

 

36 Flat Holm Walk, Sully, Sili

28 Badgers Brook Close28 Badgers Brook Rise, Ystradowen, Y Bont-faen *Dan Gynnig*

Cartref 2 ystafell wely

 

28 Badgers Brook Rise, Ystradowen, Y Bont-faen

Wrinstone Drive18 Wrinstone Drive, Y Wenfô *Dan Gynnig*

Cartref 3 ystafell wely

 

18 Wrinstone Drive, Y Wenfô

Appleford-Homes

Gwêl yr Ynys, Y Sili *Cartrefi newydd yn dod yn fuan*

Cartrefi 2 ystafell wely

 

Gwêl yr Ynys, Y Sili

Clare-Gardens-Cowbridge

Pentref Clare Garden, Y Bont Faen

 

Pentref Clare Garden

Waun GanolWaun Ganol, Penarth *Dan Gynnig*

Fflat 2 Ystafell Wely

 

Waun Ganol, Penarth

Cae GanolCae Ganol, Penarth *Dan Gynnig*

Cartref 2 ystafell wely

 

Cae Ganol, Penarth

63 Rhoose Way

63 Rhoose Way, Rhoose *Dan Gynnig*

Cartref 2 ystafell wely

 

63 Rhoose Way, Rhoose

Barry Waterfront FrontGlan y dwr Barri

 

 

Glan y dwr Barri 

Flat Holm Walk Sully11 Flat Holm Walk, Sili *Dan Gynnig*

 

Cartref 2 ystafell wely

 

11 Flat Holm Walk, Sili

 

 • Sut mae perchnogaeth cost isel yn golygu bod eiddo’n fwy forddiadwy? 

  Mae’r rhan fwyaf o gartrefi perchnogaeth cost isel yn gweithredu ar sail ‘ecwiti ar y cyd’, sy’n cynnig cyfle i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf brynu eiddo am lai na phris y farchnad. mae hyn yn gostwng lefel y morgais sydd ei angen i brynu tŷ. Cedwir cyfran ecwiti gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig heb gost ychwanegol i’r prynwr. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n fwy fforddiadwy.

 •  Pa eiddo sydd ar gael?
  Ar safleoedd datblygu tai newydd mae eiddo ar gael gan amlaf. Mae’r Cyngor yn cydweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cartrefi perchenogaeth cost isel ar safleoedd datblygu tai newydd ym Mro Morgannwg. Gwelir hysbysebion am y tai ar wefan y Cyngor ac yn y wasg leol. Os ydych chi’n cofrestru gydag Aspire2Own, byddwch chi hefyd yn derbyn hysbysiadau e-bost pan fydd tai’n dod ar y farchnad. 
 •  Pam cofrestru gydag Aspire2Own? 
  Cofrestr o bobl sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu am lle mae pobl yn dymuno byw, maint y cartref maent ei angen a’u lefel incwm yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer tai newydd perchnogaeth cost isel.

   

  Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r manylion cyswllt i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i bobl sydd â diddordeb pan fydd tai perchogaeth cost isel ar gael.