Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)  

Un o brif nodau Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pawb yng Nghymru, gan gynnwys tenantiaid tai cymdeithasol, yn cael y cyfle i fyw mewn cartrefi o safon dda, mewn cymunedau diogel ac wedi’u diogelu.  

 

Er mwyn sicrhau bod safon pob cartref yn cyrraedd lefel dderbyniol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen o’r enw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).   

 

Safon yw hon ar gyfer ansawdd a chyflwr eiddo sy’n rhestru nifer o dargedau y bydd angen i bob cartref eu bwrw.

 • Mewn cyflwr da
 • Diogel ac wedi’i ddiogelu
 • System wresogi ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi’i inswleiddio’n dda
 • Yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes
 • Mewn ardaloedd diogel a deniadol
 • Yn cael ei reoli’n dda

 

Mae gan awdurdodau lleol hyd at 2020 i sicrhau bod eu tai cymdeithasol yn cyflawni’r agweddau uchod ac yn cyflawni’r safon. Mae hyn yn golygu y bydd angen gwella’r holl gartrefi nad ydynt yn bodloni’r safon hwn ar hyn o bryd.    

 

Newly rendered flats

 

 • Sut mae Gwasanaethau Tai ac Adeiladau Cyngor Bro Morgannwg wedi cydymffurfio â SATC?

  Mae’n bleser gan y Tîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau gadarnhau y cyrhaeddodd Cyngor Bro Morgannwg SATC yn 2018. Mae’r tabl isod yn crynhoi cyfanswm y cydrannau allweddol sydd wedi’u disodli ers dechrau rhaglen welliannau SATC ar 1 Ebrill 2012.

   

   

   WHQS stats Welsh

   

   

  Mae’r Cyngor wedi buddsoddi cyfanswm o £91,518,000 dros y cyfnod chwe blynedd hwn er mwyn cefnogi’r gwelliannau hyn. Mae hyn yn cynnwys £16,678,620 o gyllid grant Lwfans Atgyweirio Mawr gan Lywodraeth Cymru.

   

  Bathroom adaptations

   

   

 • Sut bydd Gwasanaethau Tai ac Adeiladau Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal y stoc ar ôl SATC?

  Mae Gwasanaethau Tai ac Adeiladau Cyngor Bro Morgannwg yn berchen ar oddeutu 3,900 o dai cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys eiddo o wahanol oedrannau, mathau a meintiau wedi’u hadeiladu o bob math o ddeunyddiau gwahanol. Bydd angen newid sawl cydran yn yr holl gartrefi hyn am rai newydd ar adegau gwahanol dros y 30 mlynedd nesaf er mwyn parhau i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru.

   

  I sicrhau y gellir cyflawni hyn, mae’r Tîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau’n defnyddio ei system rheoli asedau (Keystone) i nodi cydrannau eiddo y mae angen eu newid bob blwyddyn a thrwy’r wybodaeth hon mae wedi cynnal rhaglen arolygu gwaith gwella gynhwysfawr o stoc tai cymdeithasol Bro Morgannwg er mwyn nodi pa gydrannau y bydd angen eu newid dros y 5 mlynedd nesaf.

   

  Yn ystod 2018/19 disgwylir cwblhau’r gwaith cynnal SATC a nodir yn y tabl isod:

   

  WHQS graph welsh

   

  Bydd y Tîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau hefyd yn ymweld â’i denantiaid eto sydd wedi gwrthod gwaith adnewyddu SATC bob blwyddyn i weld a ydynt wedi newid eu meddyliau a byddent nawr yn hoffi cael eu hystyried am waith i newid cydran(nau) yn y rhaglen gyfalaf dros y blynyddoedd nesaf.

 • Sut mae’r gwaith yn cael ei ariannu?


  Bob blwyddyn mae’r Cyngor yn amlinellu cyllideb gyfalaf Cyfrif Refeniw Tai (CRT) flynyddol ar gyfer gwaith gwella tai:

   

   - Mae gan y rhaglen gyfalaf CRT gyllideb o oddeutu £5 i £8m y flwyddyn ar gyfer gwaith cynnal SATC dros y 5 mlynedd nesaf.

   

   - Mae Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn derbyn Lwfans Atgyweirio Mawr. Grant cyfalaf gwerth tua £2,770,000 yw hwn a ddarperir gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ar gyfer awdurdodau lleol sydd wedi cadw eu stoc o dai cyngor.

 • Pa welliannau a gaiff eu gwneud i’m heiddo os caiff ei nodi yn rhaglen cynnal a chadw SATC?

  Bydd rhaid cynnal gwaith allanol a mewnol dros y 30 mlynedd nesaf h.y.  gosod to newydd, tynnu asbestos, adnewyddu/atgyweirio ffabrig allanol, ceginau, ystafelloedd ymolchi, ailweirio a’r system gwres canolog.  Mae gwaith allanol hefyd yn gallu cynnwys ail-bwyntio waliau’r adeilad, atgyweirio neu newid rendrad confensiynol, inswleiddio’r waliau allanol, ailosod cladin a thynnu/ail-bwyntio/ailadeiladu cyrn simneiau.

   

  Atgyweirio Tai Annhraddodiadol:  Gall gwaith i’r mathau hyn o eiddo gynnwys, lle bo’i angen i gyflawni graddau SAP priodol, inswleiddio waliau allanol ac unrhyw waith cysylltiedig.  DS: Os bydd waliau allanol  eiddo’n cael eu hinswleiddio, gallai fod modd adnewyddu’r to a’r ffenestri fel rhan o’r cynllun.

   

  Gwaith Cymunedol: Gall gwaith gynnwys newid systemau mynediad drws, drysau tân cymunedol, systemau larwm tân, newid seilwaith trydanol, ail-baentio, lloriau newydd a goleuadau newydd.

   

  Materion Allanol Eraill:  Gall gwaith gynnwys atgyfnerthu neu adnewyddu waliau cerrig a ystyrir yn ddiffygiol, gwaith i systemau draenio ac atgyweirio elfennau concrit sydd wedi diffygio.   Mae hefyd yn gallu cynnwys atgyweirio, adnewyddu neu wella (lle bo’n angenrheidiol ac yn briodol) llwybrau cerdded, tai allan/siediau, cyfleusterau sychu dillad a therfynau (ffensys, waliau ac ati).

   Bungalow and new bollards

 • Pryd caiff y gwaith ei wneud i’m heiddo?

  Bydd pob eiddo ym Mro Morgannwg y mae angen gwaith allanol/mewnol arno yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig ymhell cyn dechrau unrhyw waith gwella arfaethedig, er mwyn rhoi amser i chi baratoi.

   

  Fodd bynnag, wrth i ni symud ymlaen, bydd gwaith cydrannau a nodir i’w hadnewyddu yn cael eu hychwanegu at y rhaglen gyfalaf flynyddol a’u cynnwys yn y Cynllun Busnes Tai ac ymgymerir â’r gwaith hwn fel rhan o raglen waith gynlluniedig.

 • Pwy sy’n gwneud y gwaith mawr?

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o gontractwyr i sicrhau y gellir cyflawni pob agwedd ar y gwaith gwella i safon uchel.  Cewch eich hysbysu gan y Swyddog Cyswllt Tenantiaid o ran pa gontractwyr fydd yn gweithio ar eich eiddo.

 • A fydd y gwaith yn tarfu ar weithrediad fy nghartref ac a oes unrhyw gymorth a chyngor ar gael?

  Mae’n anochel y bydd gwneud gwaith gwella ar y fath raddfa yn golygu peth tarfu i denantiaid ac rydym yn sylweddoli y gallai’r gwaith allanol achosi cryn anghyfleustra e.e. gwagio’r atig a chlirio potiau gardd.   Gobeithiwn y bydd gweld y canlyniad gorffenedig yn gwneud yn iawn am hyn, ac mae cymorth ar gael.

   

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflog Swyddog Cyswllt Tenantiaid i gadw mewn cysylltiad â chi wrth i elfen benodol o’r gwaith gael ei gwneud, helpu i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych a bod yn fan cyswllt rhyngoch chi a’r Tîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau.

   

  Mae gan rai o’n contractwyr hefyd eu Swyddogion Cyswllt Preswyl eu hunain y mae ganddynt rôl debyg, felly bydd rhywun cyfeillgar i chi gysylltu ag ef/hi ar bob adeg yn ystod y gwaith petai unrhyw broblemau’n codi.

 • Sut mae Gwasanaeth Tai Bro Morgannwg yn monitro ansawdd gwaith sy’n cael ei wneud?

  Caiff pob agwedd ar y gwaith mawr ei monitro’n ddyddiol a rhaid iddi gael ei harchwilio gan un o swyddogion (Clerc Gwaith) y Goruchwylwyr Gwella Tai cyn y gellir llofnodi bod y gwaith ‘wedi’i gwblhau’. Rhaid bod swyddog y GGT yn fodlon bod y gwaith yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru cyn ei gymeradwyo.

   

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio Gweithgor Tenantiaid a Fforwm Ansawdd a Dylunio wedi’u ffurfio o denantiaid etholedig sy’n ymweld yn rheolaidd â chartrefi, yn siarad â thenantiaid ac yn cynnal arolygiadau yn null ‘siopwyr dirgel’ o gartrefi lle mae gwaith gwella’n cael ei wneud. Caiff eu canfyddiadau eu cyfleu’n ôl i’r Tîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau i’n helpu i gynnal safon uchel o waith a cheisio datrys unrhyw broblemau a allai godi.

   

  Mae’r Swyddogion Cyswllt Tenantiaid yn cwblhau Holiaduron Perfformiad Boddhad Tenantiaid Allweddol gyda thenantiaid ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau. Yna caiff y canlyniadau eu casglu, eu cymharu a’u dadansoddi.  Caiff contractwyr eu herio o ran perfformiad er mwyn sicrhau bod safon uchel o waith yn cael ei chynnal yn gyffredinol. 

 • Beth yw Cynlluniau ‘Budd Cymunedol’?

  Mae Llywodraeth Cymru a Thîm Gwasanaethau Tai ac Adeiladau Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymedig i sicrhau bod yr economi leol yn cael y gwerth mwyaf posib o bob ceiniog sy’n cael ei gwario ar y gwaith i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

   

  Mae pob contract mawr bellach yn cynnwys cymalau sy’n ei gwneud yn ofynnol i gontractwyr sy’n gweithio gyda Gwasanaethau Tai ac Adeiladau Bro Morgannwg ymrwymo i ‘roi rhywbeth ychwanegol’ yn ôl i’r economi leol trwy gynlluniau Budd Cymunedol.

  Gall cynlluniau gynnwys noddi projectau lleol megis gerddi cymunedol a thimau chwaraeon neu adnewyddu neuaddau pentrefi, canolfannau cymunedol ac ati.

   

  Mae Budd Cymunedol hefyd yn gallu cynnwys defnyddio gweithwyr lleol, sefydlu cynlluniau prentisiaeth a phrynu stoc a nwyddau gan fusnesau lleol.