Cefnogi PoblCefnogaeth Materion Tai

Bwriad cynllun Cefnogi Pobl, ac felly'r gwasanaethau sy'n darparu cefnogaeth mewn materion cartrefu ydy, trwy ddarparu cefnogaeth: 

 • galluogi i bobl sy'n agored i niwed gynyddu neu gynnal eu hannibyniaeth
 • arbed pobl rhag dod yn ddigartref
 • diwallu anghenion pobl sydd wedi bod yn ddigartref
 • diwallu anghenion pobl a all gael eu bygwth â digartrefedd yn absenoldeb cefnogaeth materion cartrefu
 • chynnal tenantiaeth a llety unigolion

Mae gwasanaethau cefnogaeth mewn materion cartrefu'n cyd-fynd â rhwydwaith o wasanaethau gofal, cefnogaeth, trafod a chyngor. Dylai'r gwasanaethau gydweithio a chyd-dynnu ar ddarpariaeth y gwasanaethau hyn, ond rhaid cydnabod natur unigryw gwahanol elfennau'r gwasanaethau.

 

Mae gwasanaethau cefnogaeth materion cartrefu'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr adnabyddedig y gwasanaethau ac maent yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

 

Gellir darparu gwasanaethau cefnogaeth materion cartrefu i'r grwpiau cleientiaid isod:

 • pobl sy'n ffoi rhag trais yn y cartref (defnyddwyr gwasanaethau gwryw a benyw)
 • pobl ag anabledd dysgu
 • pobl ag afiechyd meddyliol
 • pobl â dibyniaeth ar alcohol
 • pobl â dibyniaeth ar gyffuriau
 • ffoaduriaid ag anghenion cefnogaeth
 • pobl ag anabledd corfforol
 • pobl ifanc
 • cyn-droseddwyr a'r sawl sydd mewn perygl o droseddu
 • pobl â salwch cronig
 • rhieni sy'n agored i niwed
 • pobl hŷn
 • sipsiwn teithiol

 

Cefnogaeth Symudol

Cefnogaeth Symudol yw cefnogaeth sy'n cael ei ddarparu i bobl mewn cartrefi eu hun gan weithiwr cefnogi.  Mae'r gwasanaeth ar gael i denantiaid a pherchnogion tai.

 

Sut ydw i'n gwneud cais?

Gallwch gyfeirio eich hun neu gall rhywun arall cyfeirio chi.

 

Os ydych eisiau cael ei gyfeirio tuag at gwasaneaeth Cefnogaeth Symudol bydd rhaid cwblau ffurflen cyfeirio naillai ar eich hun neu gyda chymorth y cyngor. Bydd hyn yn helpu'r tîm i benderfynu os rydych angen cefnogaeth a pha darparwr cefnogaeth bydd y mwyaf addas ar gyfer eich anghenion.

 

Os yr ydych eisiau cyfeirio eich hun cysylltwch a'r Tîm Cefnogi Pobl i ofyn am ffurflen caled neu gallwch lawrlwytho y ffurflen yma:

 

 Cwblhewch y ffurflen uchod a'i danfon i'r Tîm Cefnogi Pobl 
 
Os rydych yn ymglymedig gyda'r Tîm Datrysiadau Tai ac mae gennych Swyddog Digartrefedd bydd eich gweithiwr Digartrefedd yn cwblhau ffurflen cyfeirio ar eich rhan.