Cefnogi PoblCefnogaeth Materion Tai

Bwriad cynllun Cefnogi Pobl, ac felly'r gwasanaethau sy'n darparu cefnogaeth mewn materion cartrefu ydy, trwy ddarparu cefnogaeth: 

 • galluogi i bobl sy'n agored i niwed gynyddu neu gynnal eu hannibyniaeth
 • arbed pobl rhag dod yn ddigartref
 • diwallu anghenion pobl sydd wedi bod yn ddigartref
 • diwallu anghenion pobl a all gael eu bygwth â digartrefedd yn absenoldeb cefnogaeth materion cartrefu
 • chynnal tenantiaeth a llety unigolion

Mae gwasanaethau cefnogaeth mewn materion cartrefu'n cyd-fynd â rhwydwaith o wasanaethau gofal, cefnogaeth, trafod a chyngor. Dylai'r gwasanaethau gydweithio a chyd-dynnu ar ddarpariaeth y gwasanaethau hyn, ond rhaid cydnabod natur unigryw gwahanol elfennau'r gwasanaethau.

 

Mae gwasanaethau cefnogaeth materion cartrefu'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr adnabyddedig y gwasanaethau ac maent yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

 

Gellir darparu gwasanaethau cefnogaeth materion cartrefu i'r grwpiau cleientiaid isod:

 • pobl sy'n ffoi rhag trais yn y cartref (defnyddwyr gwasanaethau gwryw a benyw)
 • pobl ag anabledd dysgu
 • pobl ag afiechyd meddyliol
 • pobl â dibyniaeth ar alcohol
 • pobl â dibyniaeth ar gyffuriau
 • ffoaduriaid ag anghenion cefnogaeth
 • pobl ag anabledd corfforol
 • pobl ifanc
 • cyn-droseddwyr a'r sawl sydd mewn perygl o droseddu
 • pobl â salwch cronig
 • rhieni sy'n agored i niwed
 • pobl hŷn
 • sipsiwn teithiol