Clinig Cymorth Anghenion Cyffredinol

Mae cymorth sy'n gysylltiedig â chartrefi yn helpu pobl i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

 

Cymorth sydd ar gael:

 • Rheoli llety

 • Cyllidebu, Cyngor ar fudd-daliadau a gwneud y mwyaf o incwm

 • Ymgysylltu â gwasanaethau cymorth eraill

 • Datblygu sgiliau byw ymarferol

 • Cynhwysiant cymunedol – lleihau arwahanrwydd ac unigrwydd

 • Help i gael gafael ar lety a'i gynnal 

 • Cynyddu diogelwch personol 

 

Gwasanaeth newydd yn dechrau ddydd Llun 6 Ebrill 2020:

 

 

Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymorth ‘galw heibio’ pwrpasol fydd ar gael i unrhyw un sydd angen cymorth ar unwaith i:
- atal digartrefedd,
- delio ag argyfwng tai,
- help gyda chyllidebu a
-dryswch o ran budd-daliadau lles

Rydym hefyd yn cynnig tai cymorth a chymorth yn ôl yr angen ym Mro Morgannwg.

Rydym yn cefnogi unigolion i ddatblygu’r sgiliau i reoli a chynnal a chadw cartref yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer byw’n annibynnol.
Mae’r project yn cynnig cymorth a chyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant, gwirfoddoli a datblygu sgiliau sydd eu hangen i fod mewn cyflogaeth.

 

 

 

 

Pobl

Uned 8, Business Service Centre 2, Hood Road, Y Barri. Ffȏn: 01446 502894

 • Llun - Gwener 9.30yb – 3.30yp

 

 

Pob Dydd Mawrth: Eglwys Methodistaidd Tregatwg, Church Road, y Barri CF63 1JX

2yh - 3yh

 

Pob dydd Gwener: Eglwys Santes Fair, Holton Road, y Barri CF63 4HR

1.30yh - 3yh

 

 

Clinig Teuluoedd Bregus.

Hafod, Golau Caredig, Gladstone Road, Y Barri Ffȏn: 01446 731 946

 • Dydd Llun 10yb-12yp

 

Clinig Cymorth Trais yn y Cartref

Atal y Fro, 198 Holton Road, Y Barri

 • Llun - Gwener -  9yb – 4.30yp

 

Canolfan Waith Penarth  Tŷ Charnwood

Plymouth Road, Penarth.

 • Ail ddydd Llun o bob mis - 9:30yb – 4:30yp

 

 

Llyfrgell y Barri

Sgwâr y Brenin, Y Barri.

 • Pob dydd Mawrth 10yb – 1yp & 2yp – 4.30yb 

 

The Gathering place

1 Flemingston road, St Athan

 • Dydd Mawrth cyntaf y mis – 1yp – 2yp

 

Clinig pobl dros 55 oed

Golau Caredig, Gladstone Road, Y Barri

 • Pob Llun, Mercher a Gwener 10yb-12yp

 

 

Capel Bethel Baptist

Commercial Street, Llanilltyd Fawr 

 • Pob Mercher 12yp – 2yp

 

Canolfan Waith Y Barri

9 Holton Road, Y Barri 

 • Dydd Mawrth cyntaf y mis 9:30yb – 12.30yp & 1.30yp – 4:30yp

 

 

 

 •  01446 709793