Cost of Living Support Icon

Gwasanaethau Galw Heibio Cymorth Tenantiaeth y Fro

Mae cymorth sy'n gysylltiedig â thai yn helpu pobl i gael y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu neu gynnal eu gallu i fyw'n annibynnol

 

Y Cymorth a Gynigir:

 • Cymorth emosiynol a chyngor

 • Cyfeirio – fel gwasanaethau cyffuriau ac alcohol

 • Cynnal a chadw’r cartref a rheoli tenantiaeth

 • Cyllidebu, cyngor ar fudd-daliadau, gwneud y mwyaf o incwm a rheoli arian

 • Datblygu sgiliau byw a chartref ymarferol

 • Cynhwysiant cymunedol - lleihau unigedd ac unigrwydd

   

 • Help gyda llety

 

Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu sesiynau 'galw heibio' penodol sydd ar gael i unrhyw un sydd angen cymorth ar unwaith i:

- atal digartrefedd,

- delio ag argyfwng tai,

- help gyda chyllidebu a

- dryswch budd-daliadau lles

 

Rydym hefyd yn cynnig tai â chymorth a chymorth yn ôl yr angen ym Mro Morgannwg.

 

Rydym yn cefnogi unigolion i ddatblygu’r sgiliau i reoli a chynnal a chadw cartref yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer byw’n annibynnol.

 

Mae’r prosiect yn cynnig cymorth a chyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant, gwirfoddoli a datblygu sgiliau sydd eu hangen i fod mewn cyflogaeth.

 

Isod ceir rhestr o wasanaethau 'galw heibio' ym Mro Morgannwg. Am oriau agor a gwybodaeth bellach, cysylltwch â nhw ar y rhifau a ddarperir.

 

Siop Un Stop POBL 

110-118 Heol Holltwn, Y Barri

 One Stop Cymorth Tai Y Fro

 • 01446 735 444

Galw Heibio i Deuluoedd sy’n Agored i Niwed

Golau Caredig, Gladstone Road, Y Barri

 

 • 01446 731 946

Cam-drin Domestig

198 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HS

 

 • 01446 744755

Canolfan Byd Gwaith Penarth

Charnwood House, Plymouth Road, Penarth

 

 • 01446 502894

 

Llyfrgell y Barri

Sgwâr y Brenin, Y Barri.

 

 • 01446 502894

The Gathering place

1 Flemingston road, Sain Tathan

 

 • 01446 502894

Sesiynau galw heibio i bobl dros 55 oed

Golau Caredig, Gladstone Road, Y Barri

 

 • 01446 731942

 

Eglwys y Bedyddwyr Bethel

Commercial Street, Llanilltud Fawr

 

 • 01446 502894

Canolfan Byd Gwaith y Barri

9 Holton Road, Y Barri 

 

 • 01446 502894

 

 •  01446 709793