Cost of Living Support Icon

Cygnor Ariannol

Gall tenantiaid y Cyngor sydd angen cymorth gyda materion ariannol gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol.

 

Er bod y tîm yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn helpu tenantiaid ag ôl-ddyledion, gallant gefnogi unrhyw un sydd angen cymorth gyda'u harian.

 

Eisiau cymorth?

 • 01446 709312 / 01446 709588 / 01446 709146

 moneybox

 

Pa fath o bethau all y Tîm Cynghori Ariannol eu helpu?

 • Edyrch ar wariant i weld a oes modd gwneud unrhyw arbedion

 • Gwneud y mwyaf o incwm tenantiaid trwy sicrhau bod y budd-daliadau sy'n cael eu talu yn gywir

 • Cyfryngu rhwng tenantiaid a'r tîm rhenti i wneud trefniadau ad-dalu ôl-ddyledion

 • Trefnu cefnogaeth tenantiaeth fel y bo'r angen i denantiaid sy'n cael trafferth mawr i reoli eu cyllid

 • Gwneud cais am arian grant ar gyfer itemau neu ôl-ddyledion

 

 • Mae'r ôl-ddyledion ar fy nghyfrif rhent yn uchel iawn. A oes unrhyw bwynt o ran cael Cyngor Ariannol?

  Ydw. Waeth pa mor wael yw'ch ôl-ddyledion, gall y Tîm Cyngor Ariannol eich helpu i wneud ceisiadau am arian grant, sefydlu cynlluniau ad-dalu a chyda chyllidebu personol. Nid oes unrhyw sefyllfa lle nad yw'r tîm eisiau ceisio helpu tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau.

 • Mae fy amgylchiadau wedi newid ac rydw i'n awr yn ddarostyngedig i'r Gostyngiad Tan-ddeiliadaeth (Treth Ystafell Wely). A oes unrhyw gymorth ar gael?

  Bydd y Tîm Cynghori Ariannol yn gweithio gyda chi yn y lle cyntaf i wirio'ch incwm a'ch gwariant i weld a oes lle yn eich incwm a'ch gwariant i fforddio'r diffyg. Os nad oes lle yn eich cyllideb, gallant eich helpu i wneud cais am Daliadau Tai Dewisol. Yn ôl natur nid ydynt yn ateb tymor hir, fodd bynnag gallant ddarparu cyfnod byr o seibiant wrth i chi wneud trefniadau amgen i dalu eich diffyg neu symud i lety addas.

 • Mae gen i ddyledion. A yw'r Tîm Cyngor Ariannol yn gallu helpu? 

  Nid yw ein Cynghorwyr Ariannol wedi'u hyfforddi mewn cyngor ar ddyledion. Dim ond pobl sydd wedi ennill cymwysterau penodol all roi cyngor ar ddyled. Fodd bynnag, mae'r Tîm Cynghori Ariannol yn hapus i'ch cefnogi chi wrth siarad ag elusen cyngor ar ddyledion arbenigol fel National Debt Line neu Stepchange.

   

  Fel arall, mae eu manylion cyswllt isod:

  Llinell Ddyled Genedlaethol - 0808 808 40000 - www.nationaldebtline.org

  StepChange - 0800 138 1111 - www.stepchange.org 

 • Mae gen i incwm isel. A oes unrhyw gymorth ar gael gyda'm biliau cyfleustodau? 

  Gallwch, efallai y bydd gostyngiad yn ddyledus i chi. Mae sawl tariff ar gael:

   

  Helpu 2019/20: Mae'r tariff hwn yn dibynnu ar nifer y bobl yn eich cartref ac incwm / budd-daliadau sy'n cael eu talu*

   

  Maint yr aelwyd 1 2 3+

   

  Incwm 8,900 13,400 3,400

   

  * Mae'r rhan fwyaf o ffynonellau incwm yn cael eu hystyried ar wahân i fudd-daliadau / premiymau anabledd, budd-dal tai a chymorth treth gyngor.

   

  Efallai y bydd y tenantiaid hynny nad ydynt yn gymwys ar gyfer Helpu, yn gymwys i gael WaterSure Wales. Mae'r tariff hwn ar gael i bobl sydd ag angen meddygol sy'n arwain at fwy o ddefnydd o ddŵr neu sydd â 3 neu fwy o blant y maent yn derbyn Budd-dal Plant ar eu cyfer.

   

  Yn ogystal â chyfraddau dŵr, mae Gostyngiadau Cartrefi Cynnes yn cael eu cynnig gan gyflenwyr ynni mwy. Mae'r ceisiadau fel arfer ar agor o amser yr haf a chymhwysir y credydau yn ystod dechrau'r flwyddyn ganlynol.

   

  Os hoffech gael gwybod mwy am y gostyngiadau neu'r credydau hyn, cysylltwch â'r Tîm Cynghori Ariannol.

   

   

   

 • Rwy'n symud i eiddo'r Cyngor o Lety Dros Dro. A oes unrhyw gymorth ar gael ar gyfer nwyddau gwyn neu ddodrefn?

   

  Os oes gennych weithiwr cymorth, dylech siarad â nhw am wneud ceisiadau i roi arian er mwyn eich helpu i symud. Gall y Tîm Cynghori Ariannol helpu'r rhai sydd heb gymorth, ond mae nifer o'r cynlluniau yn gyfyngedig yn dibynnu ar yr amgylchiadau a'r mathau o incwm a dderbynnir. Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol a all gynghori ar y ffordd orau i'ch helpu.

 •