Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)

Er mwyn sicrhau bod CDLlau yn gyfredol, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol adolygu eu Cynllun o leiaf bob 4 blynedd o'r dyddiad mabwysiadu, neu'n gynharach os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn dangos bod angen.

 

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

 

Mae'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) yn cael ei gwblhau er mwyn ystyried a lledaenu'r effaith debygol or cynllun newydd, ac i awgrymu dewisiadau possib. Mae'n canolbwyntio ar prif broblemau cynaliadwyedd ac yn cyflawni nifer o ofynion deddfwriaethol, gyda'r nod i leihau'r effeithiau negyddol ac i gynyddu'r canlyniadau mewn ffordd positif.

Cam cyntaf or broses ACI yw'r adroddiad cwmpasu, sydd yn cael ei ymgynghori ar hyn o bryd. Mae'r manynion ar gael i'w weld isod:

 

Tudalen ACI 

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol 

Bydd y CDLIN yn llywio ac yn arwain y gwaith o gynllunio a datblygu yn y Fro am y 15 mlynedd nesaf. Elfen allweddol o baratoi'r CDLlN fydd nodi safleoedd posibl ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau tir. Gwelir fanylion am sut i gyflwyno 'safle ymgeisiol' i’w gynnwys o bosibl yn y CDLlN, sut y caiff ei asesu, a safleoedd ychwanegol sy'n cael eu hyrwyddo gan bartïon eraill â diddordeb yn y fan hon:

 

Tudalen Safle Ymgeisiol

Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni 

Mae’r Adroddiad Adolygu yn ystyried effeithiolrwydd y CDLl mabwysiedig ac yn cadarnhau'r weithdrefn ddiwygio i'w dilyn wrth baratoi'r CDLl Newydd.

  
Mae’r Cytundeb Cyflawni yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLl Newydd.  

 

Roedd y ddwy ddogfen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 5/11/21 a 31/1/22 i gael barn rhanddeiliaid.  Cafodd yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r newidiadau arfaethedig i'r ddwy ddogfen eu hystyried a'u cymeradwyo gan y Cabinet ar 14/3/22 a'r Cyngor Llawn ar 25/4/22.  Cyflwynwyd y dogfennau diwygiedig wedyn i Lywodraeth Cymru ac fe’u cymeradwywyd ar 4/5/22. 

 

Gellir gweld yr Adroddiad Adolygu a'r Cytundeb Cyflawni ar-lein (gweler yr hyperddolenni uchod) neu ar ffurf copi caled ym mhrif swyddfa'r Cyngor (Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU) ac yn y pedair llyfrgell a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg yn ystod oriau agor arferol (yn amodol ar gyfyngiadau Covid 19). 

 

Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

 

Os hoffech gael gwybod am hynt y CDLlN, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen isod:

 

CDLl Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

 

Polisi Preifatrwydd Bro Morgannwg

 

I ddad-danysgrifio e-bostiwch ldp@valeofglamorgan.gov.uk a byddwn yn dileu eich manylion cyswllt o gronfa ddata'r CDLl.

Canllaw Cymunedol Cynlluniau Datblygu

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i'r cyhoedd ar baratoi cynlluniau datblygu a sut y gallwch gymryd rhan.

 

Mae’r canllaw hwn yn cynnig adnodd defnyddiol i gymunedau a phartïon â diddordeb i'w cynorthwyo i ddeall y broses cynllun datblygu yng Nghymru.  Mae hefyd yn nodi pryd i gymryd rhan a sut i wneud hynny mewn ffordd ystyrlon i sicrhau bod safbwyntiau'n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl er mwyn dylanwadu ar gynlluniau. Mae canllaw darllen cyflym hefyd ar gael.