Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)

Er mwyn sicrhau bod CDLlau yn gyfredol, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol adolygu eu Cynllun o leiaf bob 4 blynedd o'r dyddiad mabwysiadu, neu'n gynharach os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn dangos bod angen.

 

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol 

Bydd y CDLIN yn llywio ac yn arwain y gwaith o gynllunio a datblygu yn y Fro am y 15 mlynedd nesaf. Elfen allweddol o baratoi'r CDLlN fydd nodi safleoedd posibl ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau tir. Gwelir fanylion am sut i gyflwyno 'safle ymgeisiol' i’w gynnwys o bosibl yn y CDLlN, sut y caiff ei asesu, a safleoedd ychwanegol sy'n cael eu hyrwyddo gan bartïon eraill â diddordeb yn y fan hon:

 

Tudalen Safle Ymgeisiol

Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni 

Mae’r Adroddiad Adolygu yn ystyried effeithiolrwydd y CDLl mabwysiedig ac yn cadarnhau'r weithdrefn ddiwygio i'w dilyn wrth baratoi'r CDLl Newydd.

  
Mae’r Cytundeb Cyflawni yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLl Newydd.  

 

Roedd y ddwy ddogfen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 5/11/21 a 31/1/22 i gael barn rhanddeiliaid.  Cafodd yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r newidiadau arfaethedig i'r ddwy ddogfen eu hystyried a'u cymeradwyo gan y Cabinet ar 14/3/22 a'r Cyngor Llawn ar 25/4/22.  Cyflwynwyd y dogfennau diwygiedig wedyn i Lywodraeth Cymru ac fe’u cymeradwywyd ar 4/5/22. 

 

Gellir gweld yr Adroddiad Adolygu a'r Cytundeb Cyflawni ar-lein (gweler yr hyperddolenni uchod) neu ar ffurf copi caled ym mhrif swyddfa'r Cyngor (Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU) ac yn y pedair llyfrgell a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg yn ystod oriau agor arferol (yn amodol ar gyfyngiadau Covid 19). 

 

Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

 

Os hoffech gael gwybod am hynt y CDLlN, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen isod:

 

CDLl Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

 

Polisi Preifatrwydd Bro Morgannwg

 

I ddad-danysgrifio e-bostiwch ldp@valeofglamorgan.gov.uk a byddwn yn dileu eich manylion cyswllt o gronfa ddata'r CDLl.

Canllaw Cymunedol Cynlluniau Datblygu

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i'r cyhoedd ar baratoi cynlluniau datblygu a sut y gallwch gymryd rhan.

 

Mae’r canllaw hwn yn cynnig adnodd defnyddiol i gymunedau a phartïon â diddordeb i'w cynorthwyo i ddeall y broses cynllun datblygu yng Nghymru.  Mae hefyd yn nodi pryd i gymryd rhan a sut i wneud hynny mewn ffordd ystyrlon i sicrhau bod safbwyntiau'n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl er mwyn dylanwadu ar gynlluniau. Mae canllaw darllen cyflym hefyd ar gael.