Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 21 MAWRTH, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.         Llinellau Sirol - Cyflwyniad gan y Arolygydd Ditectif Dean Taylor, Heddlu De Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Cais i’w Ystyried oddi wrth Gyngor Tref y Barri ac Adrodd i'r Cabinet: 19 Mawrth, 2018

            Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Ffioedd a Godir am Gladdu ac Amlosgi Plant.

(Bydd cofnod cyfarfod y Cabinet ar 19 Mawrth 2018 yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

7.         Diweddariad ar y Rhaglen Ail-lunio –Huw Isaac, Pennaeth Perfformiad a Datblygu.

[Gweld y Cyflwyniad

[Gweld Cofnod]

 

8.         Diweddariad ar y Cynnydd Hyd yn Hyn gan Claire Germain, Aelod o’r Panel Adolygiadau Annibynnol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

14 Mawrth, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. C.A. Cave;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, S.T. Edwards, Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges, P.G. King,  K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson ac M.R. Wilson.

 

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned