Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 3 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.     Materion Heddlua (I Gynnwys Diweddariad ar Bresenoldeb Swyddogion Mewn Cyfarfodydd Cyngor Tref a Chymuned).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau –

5.         Argyfyngau Sifil – Prif Arolygydd Anthony Williams, Heddlu De Cymru.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar y Rhaglen Ail-lunio.  [Gweld Cyflwyniad]  [Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

7.         Trefniadau ar gyfer Gweithredu a Throsglwyddo Asedau neu Wasanaethau i Gynghorau Cymuned a Thref ym Mro Morgannwg – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Ail-siapio Gwasanaethau: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Cyfeiriadau[Gweld Cofnod]

9.         Adolygiad Cymuned Bro Morgannwg – Cabinet: 30 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Ceisiadau I'w Hystyried Gan Gyngor Tref Llanilltud Fawr –

10.     llochesi bysiau yn ardaloedd gwledig bro Morgannwg [Cais am Ystyriaeth].

[Gweld Cofnod]

11.     llifogydd lleol ar ffyrdd gwledig [Cais am Ystyriaeth].

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

27 Mehefin, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. C.A. Cave;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, S.T. Edwards, Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges, P.G. King,  K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson ac M.R. Wilson.

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned