Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 27 MEDI, 2017 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2017.

[Gweld Cofnod]

           

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 – Mai 2017.     

[Gweld Cofnod]

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, darperir yr Adroddiad Blynyddol fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda).

6.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Swyddog Adran 151 –

7.         Datganiad o Gyfrifon 2016-17.   

[Gweld Cofnod]

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, y Datganiad o Gyfrifon fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda.) 

 

 Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

8.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / Pwyllgor Safonau.

[Gweld Cofnod]

9.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion a Chod Ymddygaid yr Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Canlyniadau a Monitro

10.       Cyfarfod Cymunedol y Rhws: 8 Medi 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd

11.       Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus: Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Rheoli’r Trysorlys

[Gweld Cofnod]

31 Gorffennaf, 2017

C44

(b)       Cynllun Gwella Rhan 2: Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2016/17 a Pherfformiad Llywodraeth Leol 2016/17

[Gweld Cofnod]

18 Medi, 2017

C76

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 12(a) a (b) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agendâu’r Cabinet ar gyfer 31 Gorffennaf a 18 Medi, 2017. 

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

13.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dalgylch Coldbrook.

[Gweld Cofnod]

31 Gorffennaf, 2017

C57

 

14.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

15.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Mae un cwestiwn wedi'i dderbyn ac wedi'i atodi.

[Gweld Cofnod]

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Medi, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk