Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser        DYDD LLUN, 7 MAWRTH, 2022 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar

            (a)        6 Rhagfyr, 2021

            (b)        Arbennig 24 Ionawr, 2022 am 6.00 p.m.

            (c)        Arbennig 24 Ionawr, 2022 am 6.35 p.m.    

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Prif Weithredwr –

5.         Defnydd o Bwerau Brys y Prif Weithredwr.

[Gweld Cofnod]

6.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig.

[Gweld Cofnod]

7.         Trefniadau Dirprwyo ar gyfer Prif Weithredwr a Diwygiadau i Gyfansoddiad y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor –   

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Strategaeth Ddrafft ar Dai Lleol 2021–2026 (1)

[Gweld Cofnod]

14 Chwefror, 2022

C809

(b)       Polisi Tâl 2022/2023 

[Gweld Cofnod]

14 Chwefror, 2022

C814

(c)       Cynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg (1) a   (2)

[Gweld Cofnod]

14 Chwefror, 2022

C817

(d)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2022/23 (1 – 6 a 8)

[Gweld Adroddiad y Cabinet] [Gweld Gwybodaeth Atodol cynigion terfynol wedi'i diweddaru]

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C840

(e)       Strategaeth Gyfalaf 202/232 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2022/23 i 2026/27 (1 – 9) [Gweld Adroddiad y Cabinet]

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C841

(f)        Cyigion Cyllideb Terfynol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2022/23 (1 – 5)

[Gweld Adroddiad y Cabinet]

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C842

(g)       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2022/23 a Diweddariad ar gyfer 2021/22 (1 - 4)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C843

(h)       Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022-23 (1)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C847

(i)        Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C851

(j)         Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 2022 (1 a 2)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C857

(k)       Trefniadau Cydweithredol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu Cymraeg (Bro Morgannwg) – Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru a Maethu Cymru - Gwella Llywodraethu, Arwain a Galluogi (1 – 4)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C858

(l)       Trethi Annomestig - Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden (1)

[Gweld Cofnod]

 28 Chwefror, 2022

C860

 

O.N.  Mae'r adroddiadau sy'n destun y cyfeiriadau mewn perthynas ag Eitemau Agenda 8(a) i (l) uchod eisoes wedi'u dosbarthu i Aelodau gydag agendâu'r Cabinet ar gyfer 14 Chwefror a 28 Chwefror, 2022.  Fodd bynnag, er mwyn cynorthwyo'r Aelodau i ystyried y cynigion cyllidebol, mae copïau o'r adroddiadau mewn perthynas ag eitemau 8(d) i 8(f) wedi'u cynnwys ar yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**. 

 

9.         Gosod y Dreth Gyngor ar gyfer 2021-22 [Gweld Penderfyniad Treth y Cyngor Diwygiedig]

[Gweld Cofnod]

 

10.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Ymateb Drafft i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdod Lleol (2)

[Gweld Cofnod]

6 Rhagfyr, 2021

C758

(b)       Ymatab Drafft i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (Cyffredinol) (Cymru) 2022 (2)

[Gweld Cofnod]

20 Rhagfyr, 2021

C771

(c)        Strategaeth Ddrafft ar Dai Lleol 2021 – 2026 (2) 

[Gweld Cofnod]

14 Chwefror, 2022

C809

(d)       Cynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg (3)

[Gweld Cofnod]

14 Chwefror, 2022

C817

(e)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2022/23 (7)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C840

(f)        Strategaeth Gyfalaf 202/232 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2022/23 i 2026/27 (10)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C841

(g)       Cyigion Cyllideb Terfynol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2022/23 (6)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C842

(h)       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2022/23 a Diweddariad ar gyfer 2021/22 (5)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C843

(i)         Cyflwyno Strategaeth Fuddsoddi Gwasanaeth Di-Drysorlys, y Gronfa Buddsoddi a Thwf

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C844

(j)         Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022-23 (2)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C847

(k)        Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C851

(l)         Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 2022 (3)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C857

(m)      Trefniadau Cydweithredol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu Cymraeg (Bro Morgannwg) – Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru a Maethu Cymru - Gwella Llywodraethu, Arwain a Galluogi (5)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C858

(n)       Trethi Annomestig - Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden (2)

[Gweld Cofnod]

28 Chwefror, 2022

C860

 

11.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

12.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Derbyniwyd 15 cwestiwn.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

           (i)     Cyfeirnod gan y Cabinet ar 28 Chwefror 2022: Cyflwyno Strategaeth Fuddsoddi Gwasanaeth Di-Drysorlys, y Gronfa Buddsoddi a Thwf.

[Gweld Cofnod]

           (ii)     Cyfeirnod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 1 Mawrth 2022: Cyflwyno Strategaeth Fuddsoddi Gwasanaeth Di-Drysorlys, y Gronfa Buddsoddi a Thwf.

[Gweld Cofnod]

 

N.B. Mae’r adroddiadau sy’n destun y cyfeiriadau mewn perthynas ag Eitemau Agenda 13(i) a (ii) uchod eisoes wedi’u dosbarthu i’r Aelodau gydag agenda’r Cabinet ar gyfer 28 Chwefror 2022 ac agenda’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 1 Mawrth 2022.

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

28 Chwefror, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

(Cynghorydd L.O. Rowlands (wedi’i ohirio am y cyfnod 18 Chwefror i 17 Mawrth 2022));

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Yn weithredol o 5 Mai 2022 er mwyn cydymffurfio ag Adrannau 46 a 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 bydd rhai cyfarfodydd yn gofyn i’r rhai sy’n bresennol allu “i siarad â’i gilydd ac i gael eu clywed gan ei gilydd ac i weld ei gilydd ac i gael eu gweld gan ei gilydd".  Mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd a TGCh yn gweithio i sicrhau y cedwir at ofynion Adrannau 46 a 47 yn barod ar gyfer 5 Mai 2022.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709413.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx