Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser        DYDD MERCHER, 20 IONAWR, 2021 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau [Gweld y Cyflwyniad mewn perthynas ag Eitemau 5, 6 ac 8 ar yr Agenda] -

4.         Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2019/20 – Cabinet: 30 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Diweddariad – Cabinet: 21 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Cyd-bwyllgorau Corfforaethol - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Cabinet: 21 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

7.         Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021 – Cabinet: 21 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Bil Etholiadau Llywodraeth Leol - Rhan 6 Perfformiad a Llywodraethu Prif Gynghorau - Ymateb Ymgynghori – Cabinet: 21 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2020 – Cabinet: 11 Ionawr, 2021.

[Gweld Cofnod]

10.       Monitro Cyfalaf am y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Tachwedd 2020 – Cabinet: 11 Ionawr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

11.      Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2020/21 yr 3ydd Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Ionawr, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unigolion sydd wedi cofrestru i siarad. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.