Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   EITHRIADOL O’R PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU

                                  CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser       DYDD IAU, 11 CHWEFROR, 2021 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                      CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau –

3.         Polisi Tâl 2021/2022 – Cabinet: 8 Chwefror, 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn) [Ail-luniwyd Atodiad A - Cyflwynwyd yng Nghyfarfod y Cabinet 8 Chwefror 2021]

[Gweld Cofnod]

4.         Cynigion Cychwynnol Cyllideb Diwygiedig 2021/22 – Cabinet: 8 Chwefror, 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

5.         Cynigion Cyfalaf Terfynol 2021/22 i 2025/26 – Cabinet: 8 Chwefror, 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

6.         Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Arolwg o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg – Cabinet: 8 Chwefror, 2021. (Eitem Brys)  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Cyngor Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2021/2022.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Chwefror, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unigolion sydd wedi cofrestru i siarad. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.