Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser           DYDD MERCHER, 22 RHAGFYR, 2021 AM 4.00 P.M. 

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.       Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg 2022-23 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2021/22.

[Gweld Cofnod]

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad.)

 

Cyfeiriadau –

6.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2021 a Chyllideb Ddiwygiedig 2021/22 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.       Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi, 2021 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

8.       Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2021/22 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

9.       Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2022/23 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2021/22 i 2024/25 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021. [Gweld y Cyfeirnod gan y Pwyllgor Craffu ar Fyw'n Iach a Gofal Cymdeithasol: 7fed Rhagfyr 2021] [Gweld y Cyfeirnod gan y Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio: 14 Rhagfyr, 2021] [Gweld y Cyfeirnod gan y Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 16 Rhagfyr, 2021] 

[Gweld Cofnod]

10.     Cynigion Cyllideb Cychwynnol y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2022/23 a'r Gyllideb Ddiwygiedig 2021/22 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

11.     Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2022/23 i 2026/27 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021. 

[Gweld y Cyfeirnod gan y Pwyllgor Craffu ar Fyw'n Iach a Gofal Cymdeithasol: 7fed Rhagfyr 2021] [Gweld y Cyfeirnod gan y Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio: 14 Rhagfyr, 2021]

[Gweld Cofnod]

 

[Gweld Cyflwyniad Gwybodaeth Ychwanegol mewn perthynas ag Eitemau 9 ac 11 ar yr Agenda]

         

12.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

          (i)     Y sefyllfa COVID-19 ddiweddaraf ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Rhagfyr, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, S. Sivagnanam a J.W. Thomas.

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx