Cost of Living Support Icon

  

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser           DYDD IAU, 17 CHWEFROR, 2022 AM 5.00 P.M. ** 

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

** Gofynnir i Aelodau nodi amser cychwyn y cyfarfod

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

3.       Diweddariad gan GLAM a’r Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig. [Gweld GLAM Cyflwyniad] [Gweld Cyflwyniad Rhwydwaith Amrywiol]

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Strategaeth Ddrafft ar Gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd – Cabinet: 24 Ionawr, 2022. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

5.       Polisi Tâl 2022/2023 – Cabinet: 14 Chwefror, 2022.  [Gweld Cyfeiriad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Prif Weithredwr –

6.       Strategaeth Hybu’r Gymraeg. [Gweld fersiwn Cymraeg o Atodiadau]

[Gweld Cofnod]

7.       Cynllun Datblygu Blynyddol Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022/23.

[Gweld Cofnod]

8.       Olrhain Argymhelliad Craffu 3ydd Chwarter 2021/22 ac Amserlen Blaenraglen Waith y Pwyllgor wedi'i Diweddaru 2021/22

[Gweld Cofnod]

 

9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

10 Chwefror, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

M. Thomas, Ffôn: Y Barri (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, S. Sivagnanam a J.W. Thomas.

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx