Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 15 GORFFENNAF, 2019 AM 5.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

2a.      Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

3.         Strategaeth Dementia Caerdydd a'r Fro 2017-2027 - Dr. Suzanne Wood, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Strategaeth Gomisiynu Ranbarthol ar gyfer Oedolion gydag Anawsterau Dysgu – Y Cabinet: 17 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

5.         Cau Cyfrifon 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf 1 Ebrill - 31 Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2018/19:  Bro Actif ac Iach.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2018-19.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

8 Mehefin, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd   Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, O. Griffiths, S.J. Griffiths, T.H. Jarvie, K.P. Mahoney, R.A. Penrose a J.W. Thomas