Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 17 MEDI, 2019 AM 5.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

4.        Llwybr Pobl Hŷn Eiddil a Dyfodol Ward Sam Davies yn Ysbyty'r Barri: Abigail Harris, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol: 2018/19 – Y Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Ail-lunio Gwasanaethau: Cyfleoedd yn Ystod y Dydd i Bobl Hŷn – Y Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

7.         Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – Adolygiad o Leoliadau Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

8.            Strategaeth Hamdden Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

9.      Tracio Penderfyniadau Craffu yr Chwarter 1 am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2019/20. 

[Gweld Cofnod]

           

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

10 Medi, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd   Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, O. Griffiths, S.J. Griffiths, T.H. Jarvie, K.P. Mahoney, R.A. Penrose a J.W. Thomas