Cost of Living Support Icon

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 5 MAWRTH, 2019 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.         Strategaeth Atal Hunan-laddiad a Hunan-niwed Caerdydd a’r Fro 2017-2020 – Diweddariad gan Dr Suzanne Wood, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau  –

5.         Ail-siapio Gwasanaethau: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol – Cabinet: 18 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Thai – Ffioedd a Chostau Arfaethedig ar gyfer 2019/2020– Cabinet: 4 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –  

7          Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Gwasanaethau Dydd Mewnol a Theleofal – Ffioedd a Chostau Arfaethedig ar gyfer 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

9.         Amcanion Lles / Gwella a Chynllun Gwella Bro Morgannwg, Rhan 1 2019/20.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2018-19): Bro Actif ac Iach.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26 Chwefror, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Ms. B.E. Brooks, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, L.O. Rowlands ac N.C. Thomas.