Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 12 TACHWEDD, 2019 AM 5.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynllun Corfforaethol Drafft Bro Morgannwg – Cabinet: 21 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

5.         Adroddiad Blynyddol 2018-19 Cydweithfa Fabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd.

[Gweld Cofnod]

6.         Datblygiad Model Bro Darpariaeth Iechyd Meddwl Cymunedol ledled Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig Caerdydd a’r Fro 2018-2019.

[Gweld Cofnod]

8.        Ail-lunio Gwasanaethau: Cyfleoedd yn Ystod y Dydd i Bobl Hŷn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

9.         Adolygiad dilynol Swyddfa Archwilio Cymru Cyflawni gyda Llai - Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd (Bro Morgannwg).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

10.      Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2017/18 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

5 Tachwedd, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd   Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, O. Griffiths, S.J. Griffiths, T.H. Jarvie, K.P. Mahoney, R.A. Penrose a J.W. Thomas