Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                    DYDD IAU, 10 CHWEFROR, 2022 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod). 

[Gweld Cofnod

 

Galw i Mewn –

4.         Diweddariad ar yr Ymgynghoriad ar y Cynnig i Gyfuno Ysgol Feithrin Tyddyn Bute ag Ysgol Gynradd Evenlode a Ysgol Feithrin Cogan ag Ysgol Gynradd Cogan – Cynghorydd G.D.D. Carroll – Cabinet: 10 Ionawr, 2022 (Cofnod Rhif C786) [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Adroddiad Canol Tymor Diogelu Corfforaethol – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Ail-lunio’r Gwasanaeth Celfyddydau ac Adolygiad Oriel Ganolog y Celfyddydau – Cabinet: 20 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Prif Weithredwr –

7.         Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg. [Atodiadau - Fersiwn Cymraeg]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiada y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

8.         Crynodeb o’r gwaith a wnaed i ddarparu Grantiau Urddas Mislif Llywodraeth Cymru yn sgil COVID-19.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

3 Chwefror, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi C. Lindsey, Ffôn: 01446 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 

Cadeirydd: Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd R.M. Birch;

Cynghorwyr: S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, J.M. Norman, A.C. Parker, S.D. Perkes, L.O. Rowlands a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price                            (Yr Eglwys Babyddol).

A. Rickett                               (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag                                 (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Rôl wag                                 (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

I. Cramb                                 (Fforwm Ieuenctid y Fro).

T. Froud                                  (Fforwm Ieuenctid y Fro).

G. Scott                                  (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                                  (Cynradd).

Rôl wag                                  (Uwchradd).

Rôl wag                                  (Arbennig).

Rôl wag                                  (Penaethiaid).

Rôl wag                                  (Eglwysi Rhyddion).

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx