Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                     DYDD IAU, 13 IONAWR, 2022 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.       Adolygiad Lleoli Blynyddol Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol: 9 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

5.       Effaith COVID-19 ar Sgiliau Llythrennedd Disgyblion ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

6.       Adroddiad Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd Consortiwm Canolbarth y De 2020-2021.

[Gweld Cofnod]

7.       Cefnogaeth i Ofalwyr Ifanc ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

8.       Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.       Olrhain Argymhelliad Craffu 3ydd Chwarter 2021/22 ac Amserlen Blaenraglen Waith y Pwyllgor wedi'i Diweddaru 2021/22.   [Gweld Atodiad B wedi'i Ddiweddaru]

[Gweld Cofnod]

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Ionawr, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi C. Lindsey, Ffôn: 01446 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 

Cadeirydd: Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd R.M. Birch;

Cynghorwyr: S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, J.M. Norman, A.C. Parker, S.D. Perkes, L.O. Rowlands a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

I. Cramb (Fforwm Ieuenctid y Fro).

T. Froud  (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag  (Addysg Gymraeg).

Rôl wag  (Cynradd).

Rôl wag  (Uwchradd).

Rôl wag  (Arbennig).

Rôl wag  (Penaethiaid).

Rôl wag  (Eglwysi Rhyddion).

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx