Cost of Living Support Icon

Y Cynllun Cyhoeddi


Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) yn darparu mynediad cyhoeddus i wybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus.

 

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi, ac i gyhoeddi gwybodaeth yn unol â'r cynllun. Mae cynllun cyhoeddi'n manylu ar y mathau o wybodaeth y dylai awdurdod cyhoeddus ei darparu'n arferol.

 

Mae'r cynllun yn rhestru gwybodaeth mewn saith dosbarth cyffredinol. Mae'r wybodaeth dim ond ar gael yn Saesneg ar dudalennau Saesneg gwefan y Cyngor. Os hoffech chi dderbyn y wybodaeth yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen ar ochr chwith y dudalen hon i wneud cais trwy'n adnodd adborth trwy'r wefan. Fe wnawn ni'n gorau i gyflenwi'ch cais.

 

Noder: er bod y rhan fwyaf o'r wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur, mae'n bosibl bydd y Cyngor yn codi tâl am ddarparu'r wybodaeth hon.

 

Rhan 1 – Strwythur y Cyngor

Nodwch: er bod y rhan fwyaf o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur arnoch chi, gallai’r Cyngor godi tâl am ddarparu’r wybodaeth ar y ffurf hon.

 

Dogfen

Eithriadau

Argaeledd / Cysylltu

Cyfansoddiad y Cyngor

How the council makes decisions and who is responsible for those decisions

Na

C1V (01446) 700111

Gofynnwch am Adran Gwasanaethau Democrataidd

Strwythur y Cyngor (Council Structure)

 

Na

C1V (01446) 700111

Ask for Democratic Services

Directorate Structure

List of Directorates to Departmental Service Plans

Na

C1V (01446) 700111

Ask for Democratic Services

Location and Opening Times of Council Properties

Na

C1V (01446) 700111

Opening times vary between services

Cynghorwyr Cyfredol

Na

C1V (01446) 700111

Ask for Electoral Registration

Canlyniadau Etholiadau Diweddar

Na

C1V (01446) 700111

Electoral Registration

Ein Perthynas ag Awdurdodau Eraill

Na

C1V (01446) 700111

 

Rhan 2 – Ein Gwariant

Nodwch: er bod y rhan fwyaf o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur arnoch chi, gallai’r Cyngor godi tâl am ddarparu’r wybodaeth ar y ffurf hon.

 

Dogfen

Eithriadau

Argaeledd / Cysylltu

Sut mae'r Cyngor yn gwario eich treth cyngor?

Na

C1V (01446) 700111

Gofynnwch am y Prif Gyfrifydd

Cyllid y Cyngor 

Na

C1V (01446) 700111

Gofynnwch am y Prif Gyfrifydd       

Cynllun Cyfalaf | Capital Programme

 

Na

C1V (01446) 700111

Gofynnwch am y Prif Gyfrifydd   

Lwfansau a Threuliau Staff Na

C1V (01446) 700111

ask for Human Resources

Strwythur Tâl a Graddfeydd Na C1V (01446) 700111

ask for TransAct

Treuliau Etholiadol O bosib

C1V (01446) 700111

Electoral Registration

Prosesau Caffael Na C1V (01446) 700111
Adroddiad Archwilydd yr Ardal   C1V (01446) 700111

Gofynnwch am y Prif Gyfrifydd

Cyllidebu Trefniadau Partneriaethau O bosib C1V (01446) 700111

Gofynnwch am y Prif Gyfrifydd

 

Rhan 3 – Ein blaenoriaethau 

Nodwch: er bod y rhan fwyaf o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur arnoch chi, gallai’r Cyngor godi tâl am ddarparu’r wybodaeth ar y ffurf hon.

 

Dogfen

Eithriadau

Argaeledd

Cysylltu

Adroddiadau Blynyddol (Cynllun Cynnydd) Na C1V (01446) 700111

Strategaethau a chynlluniau busnes gwasanaethau'r Cyngor

Strategaeth Gymunedol 2010-20

 

Na

 

C1V (01446) 700111                                

Cynllun gwella perfformiad lleol Na C1V (01446) 700111
Cynllun Plant a Phobl Ifanc | Children and Young People’s Plan Na C1V (01446) 700111
Y Cynllun Gwaith Ymlaen Llaw Na C1V (01446) 700111
Strategaeth Na C1V (01446) 700111
Dangosyddion gwella perfformiad - y Cynllun Cynnydd Na C1V (01446) 700111

Adroddiadau Archwilio

Na C1V (01446) 700111
Safonau gwasanaeth Na C1V (01446) 700111

 

Rhan 4 – Gwneud Penderfyniadau

Nodwch: er bod y rhan fwyaf o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur arnoch chi, gallai’r Cyngor godi tâl am ddarparu’r wybodaeth ar y ffurf hon.

 

Dogfen

Eithridau

Argaeledd / Cysylltu

Agendâs, Adroddiadau Swyddogion, Papurau Cefndira Chofnodion
Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor, Is-bwyllgorau a Fforymau Safonol

 

Na

 

C1V (01446) 700111

Cynigion a Phenderfyniadau ar Bolisïau Craidd

Na

C1V (01446) 700111      

Ffeithiau a Dadansoddiad Ffeithiau a ystyrir wrth lunio
Polisïau Craidd

Y Cynllun Corfforaethol

 

Na

 

C1V (01446) 700111    

Internal Communications Guidance, Criteria used for Decision
Making, Internal Instructions, Manuals and Guidelines

Na

C1V (01446) 700111   

  

Rhan 5 – Polisïau a Gweithdrefnau

Nodwch: er bod y rhan fwyaf o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, os oes angen copïau papur arnoch chi, gallai’r Cyngor godi tâl am ddarparu’r wybodaeth ar y ffurf hon.

 

Dogfen

Eithriadau

Argaeledd / Cysylltu

Polisïau a Gweithdrefnau Gweithredu Busnes y Cyngor
Na C1V (01446) 700111

Polisïau a Gweithdrefnau Cyflenwi ein Gwasanaethau 

Safonau Gwasanaeth

 

Na

 

C1V (01446) 700111                                  

Polisïau a Gweithdrefnau Recriwtio a Chyflogi Staff

Cynllun yr iaith Gymraeg

Polisi Cydraddoldeb

Cynlluniau Cydraddoldeb ac Asesiadau Effaith

Recriwtio a Chyflogi Staff

Swyddi Gwag

 

 

Na

 

 

C1V (01446) 700111

Customer Service

 

Access to Information Complaints

 

 

 

Na

C1V (01446) 700111

 

Uned Rhyddid Gwybodaeth

Gwasanaethau Democrataidd

Cyngor Bro Morgannwg

Y Barri

CF63 4RU

 

E-bost: FoiUnit@valeofglamorgan.gov.uk

Rheoli Cofnodion a Pholisïau Data Personol Na

Uned Rhyddid Gwybodaeth

Gwasanaethau Democrataidd

Cyngor Bro Morgannwg

Y Barri

CF63 4RU

 

E-bost: FoiUnit@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Rhan 6 – Rhestrau a Chofrestrau

I archwilio ymhellach, cysylltwch â’r adran gwasanaeth perthnasol

 

Dogfen

Eithriadau

Argaeledd / Cysylltu

Cofrestrau Cyhoeddus a Chofrestrau a gedwir fel Cofnodion Cyhoeddus 

 

 

Tyrrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddu 

Na

Current Register

Drwy archwiliad

01446-700111

Rheoliadau Trwyddedau Amgylcheddol

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Cofnodion Llocio Wardeniaid Cŵn

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Safleoedd Bwyd

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Meysydd carafanau trwyddedig

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Tai yn y Sector Gyhoeddus – Tai Trigolion Lluosog

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Rheoli Llygredd yr Awdurdod Lleol

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Cyflenwadau Dŵr Preifat

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Tai yn y Sector Gyhoeddus – Hysbysiadau Statudol 

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Cofrestr Erlyniadau Iechyd a Diogelwch

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Cofrestr Hysbysiadau Iechyd a Diogelwch

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Rhestr o fusnesau a drwyddedir gan y Cyngor 

Na

Drwy archwiliad

01446-700111

Cofrestrau asedion

Na

01446-700111

Cofrestr Asedion Gwybodaeth 

Dd/b

Dd/b

Cofnodion Datgelu

Dd/b

Dd/b

Cofrestr Diddordebau Ariannol Cynghorwyr a Diddordebau Eraill 

O bosib

01446-700111

Gwasanaethau Democrataidd

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch 

O bosib

01446-700111

Swyddog Monitro

Ciwdod

 

Na

Taliadau Tir

01446-709417

01446-709418

Llwybrau troed

Hawliau Tramwy Cyhoeddus – Cofrestr Ceisiadau am unrhyw
Orchymyn o dan gymal 5.53 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad 1981, Datganiadau Statudol o dan adran 31 Deddf
Priffyrdd 1980 a cheisiadau am Orchmynion Gwyriadau 

Na

Swyddog Llwybrau Troed

 

01446-700111

Cofrestrau Cynllunio

Na

Y Gofrestr Etholwyr

Na

Y gofrestr Etholiadol

01446-700111