Llifogydd

Mae’n gyfrifoldeb ar Gyngor Bro Morgannwg i weithredu camau rhesymol i atal dŵr rhag rhedeg oddi ar y briffordd a fabwysiadwyd i dir preifat. 

 

Er hynny, cofiwch mai ffenomen naturiol yw llifogydd, ac ni all unrhyw system ddraenio na mesurau diogelwch ddarparu amddiffynfa lwyr rhag pob achos o orlifo. 

Gan amlaf, y gwasanaethau brys, mewn cydweithrediad â’r awdurdod lleol, sy’n ymateb i lifogydd. Rydyn ni’n cydlynu ymadawiadau ac yn darparu lloches frys a gwasanaethau cymdeithasol eraill. 

 

 

Ein hysbysu am lifogydd ar briffordd

Os gwelwch chi lifogydd ar unrhyw heolydd ym Mro Morgannwg, cysylltwch â ni:


Rhybudd llifogydd

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru’n gyson ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru a gallwch eu ffonio unrhyw bryd ar:

  • 0845 988 1188

Dŵr yn eich cartref

Os oes llifogydd eisoes wedi effeithio ar eich eiddo, cysylltwch â’r Gwasanaeth Tân:

  • 999

Niwed i bibell y prif gyflenwad dŵr

Os mai niwed i un o bibellau’r cyflenwad dŵr sy’n achosi’r llifogydd, cysylltwch â Dŵr Cymru:

  • 0800 085 3968

 
Nodwch: yn achos gorlifiad carthffosiaeth o unrhyw fath, cysylltwch â’r cwmni dŵr perthnasol. Maent yn rheoli eu rhwydwaith eu hunain o bibellau carthffosiaeth a dŵr arwyneb.

Preswylydd neu berchennog yr eiddo

Ar breswylydd neu berchennog eiddo mae’r cyfrifoldeb am amddiffyn yr eiddo yn achos llifogydd. Y preswylydd neu’r perchennog sydd hefyd yn gyfrifol am unrhyw golledion, gwaith atgyweirio neu fesurau adfer sy’n briodol. 

Pan fod perchnogion neu breswylwyr yn byw wrth ymyl cwrs dŵr, meysydd neu gaeau lle ceir lefel uchel o ddŵr gwastraff, dylent baratoi ymlaen llaw pan fydd rhagolygon y tywydd yn addo glaw mawr. Nid yw systemau draenio’r priffyrdd wedi eu cynllunio i dderbyn lefelau hynod uchel o ddŵr sy’n rhedeg oddi ar gaeau cyfagos, ac ni allant ymdopi â nhw.

 

Am wybodaeth bellach am gynllunio, rheoli ac ôl-effeithiau llifogydd, gweler y dolenni isod.

 

 

Sandbags

Sachau tywod

Mae gennym gyflenwad o sachau tywod i’w defnyddio mewn argyfwng, ac rydyn ni’n cydlynu eu dosbarthu i’r cyhoedd drwy wasanaeth casglu yn ein hadran Cynnal a Chadw Parciau a Meysydd.

 

Sachau tywod 

Os oes angen sachau tywod arnoch chi, cysylltwch â:

  • 01446 700111