Cost of Living Support Icon

Your Choice Banner

Eich Dewis

 

Ym mis Ionawr 2017, sefydlodd Gwasanaethau Oedolion gynllun peilot o'r enw 'Eich Dewis' i brofi dull o newid gofal gartref. Roedd y dull newydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau personol, yn hytrach nag amserlen gofal draddodiadol.


Trwy Fforwm Darparwyr Gofal Cartref Bro Morgannwg, fe wnaethom nodi asiantaeth gofal cartref leol i ddarparu'r gofal ar gyfer y cynllun peilot.

 

Gallwch adolygu'r polisi 'Eich Dewis' yma: 

 

Eich dewis polisi - Gorffennaf 2023

 

Your Choice Service Users Enjoying Activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwy gydol y cynllun peilot rydym wedi gweld:

 

 • Manteision i les y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth gan fod ganddynt fwy o reolaeth dros y gofal y maent yn ei dderbyn i ddiwallu eu hanghenion

 • Defnyddiwyd 'Eich Dewis' mewn ffordd ddeallus a chreadigol i ddatgloi cyfleoedd newydd heb unrhyw gost ychwanegol i'r awdurdod

 • Mae'r timau gwaith cymdeithasol wedi elwa o'r peilot 'Eich Dewis' gyda gostyngiad yn y gwaith gweinyddol i greu amserlenni gofal

 • Mwy o fudd i'r asiantaeth ofal gyda chyfradd uwch o weithwyr gofal yn nodi boddhad yn y swydd

 • O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), rhaid i Awdurdodau Lleol weithio mewn partneriaeth â phreswylwyr a/neu eu cynrychiolydd i nodi a diwallu eu hanghenion mewn ffordd sy'n bwysig iddynt.  Fel arall, gelwir hyn yn Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau 

 • Cyn y cynllun peilot 'Eich Dewis', byddai gweithwyr cymdeithasol yn cael sgwrs sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn ystod asesiad.  Yna byddent yn cynhyrchu cynllun Gofal a Chymorth a fyddai'n diwallu anghenion a chanlyniadau'r unigolyn yn y foment honno.  Byddai hyn ar waith am 12 mis cyn adolygiad blynyddol, nad oedd yn caniatáu unrhyw hyblygrwydd - yn enwedig pan fydd anghenion unigolyn yn newid.  Byddai hyn yn gofyn am adolygiad gwaith cymdeithasol i lunio Cynllun Gofal a Chymorth newydd.  Weithiau mae angen sawl wythnos i drefnu’r gweithgaredd hwn a gall beri i’r unigolyn sy’n derbyn gofal deimlo’n ansicr

 • 'Mae 'Eich Dewis' yn cynnig mwy o hyblygrwydd i'r rhai sydd am newid eu gofal i gyflawni eu canlyniadau o wythnos i wythnos.  Gan fod 'Eich Dewis' yn canolbwyntio ar ganlyniadau personol, gall yr unigolyn sy'n derbyn gofal negodi'n uniongyrchol â'i ddarparwr gofal, heb gyfranogiad gweithwyr cymdeithasol.  Mae hyn o ganlyniad i weithwyr cymdeithasol yn datblygu 'Bwndel Gofal Eich Dewis' yn ystod y cam asesu 

 • Mae'r 'Bwndel Gofal Eich Dewis' yn cynnwys cyfanswm yr oriau wythnosol y mae gweithiwr cymdeithasol yn pennu eu hanghenion.  Bydd nifer yr oriau gofal i berson yn dibynnu ar eu hanghenion, pa gymorth sydd ei angen gartref a'r canlyniadau personol y maen nhw am eu cyflawni. (Nid yw'r 'Bwndel Gofal Eich Dewis' o oriau wedi'i gynllunio i ddarparu gwasanaethau sydd y tu allan i angen neu asesiad risg cymwys unigolyn) 

 •  

  Mae 'Eich Dewis' yn sefydlu perthynas fwy dibynadwy a chyfartal rhwng y person sy'n derbyn gofal, y gweithiwr cymdeithasol, a'r asiantaeth ofal.  Mae 'Cyfarfod Rhagarweiniol' yn cael ei sefydlu rhwng y tri pharti, lle caiff anghenion cymwys y person eu gwneud yn glir, caiff canlyniadau personol eu cadarnhau, a chaiff y  Cynllun Gofal a Chymorth ei gwblhau

 

 

Tystebau Defnyddwyr Gwasanaeth

 

Your Choice Service User Swimming"Rwy'n defnyddio'r contract Eich Dewis felly rwy'n gallu symud fy oriau o gwmpas a chael mynediad at y gymuned i wneud gweithgareddau fel nofio, sinema a mynd i'r traeth gyda staff cymorth na fyddwn i'n gallu eu gwneud fel arfer. Mae hyn wedi helpu i wella fy iechyd ac yn mynd tuag at gyflawni fy nodau yn y tymor hir". 

 

 

Sut i Wneud Atgyfeiriad

 

Rhaid i chi gael eich atgyfeirio i ddefnyddio'r gwasanaeth.  Mae atgyfeiriadau'n cael eu derbyn gan dimau gwaith cymdeithasol. Os nad oes gennych weithiwr cymdeithasol cysylltwch â: 

 

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn am y 'Polisi Eich Dewis' neu'r 'Bwndel Gofal Eich Dewis', cysylltwch â ni yn: