Cost of Living Support Icon

Dechrau Gyrfa Gofal Plant

Gwybodaeth i bobl sydd am ddechrau gyrfa gofal plant neu sefydlu darpariaeth gofal plant newydd ym Mro Morgannwg.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig i blant hyd at 12 oed

Mae gofal plant rheoledig yn cynnwys ystod eang o wahanol fathau o ddarpariaeth, sy'n amodol ar gyfres o safonau gofynnol cenedlaethol.

 • Gwarchod Plant 
 • Gofal Diwrnod Llawn
 • Gofal Dydd Achlysurol
 • Gofal Dydd Fesul Sesiwn
 • Créche
 • Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 

 

 

 

Dod yn… 

 • Nani, Au Pair a Gofalwr Plant yn y Cartref Cymeradwy

  Cynhelir y Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref gan Arolygiaeth Gofal Cymru, ac mae’n golygu y gall y rhai sy’n gofalu am blant yn y cartref gofrestru i gael eu cymeradwyo.

  bigstock-Illustration-of-Kids-Acting-Ou-31732823

   

  Mae’r cynllun yn wirfoddol ac nid yw ond yn berthnasol i ofal plant a ddarperir yng Nghymru.

   

  Does dim angen i nanis gael eu cymeradwyo i ofalu am blentyn yng nghartref y rhiant. 

   

  Buddion y cynllun yw:

  • Gallwch ddangos eich bod chi’n bodloni’r gofynion sylfaenol ar gyfer gofal plant

    

  • Byddwch yn rhan o gynllun a gydnabyddir drwy Gymru

  • Bydd gennych fwy o gyfle o gael eich cyflogi gan rieni sy’n gymwys i hawlio cymorth â chostau gofal plant i ddefnyddio Gofalwr Plant Cartref Cymeradwy

  I fod yn gymwys i ymgeisio am y cynllun, mae’n rhaid i chi:  

   

  • Fod yn 18 oed neu hŷn

  • Meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig gyfredol

  • Bod â gwiriad GDG uwch

  • Bod â chymhwyster ar Restr Cymwysterau Gofynnol Gofal Cymdeithasol Cymru i weithio yn y Sector Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar

   

  Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy'n rhedeg Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021 

   

   

   

   

   

   

  Ymgeisio am Gynllun Cymeradwyo Gofal Plant (Gwefan AGC)

   

 • Gweithiwr Chwarae

  Gall gweithwyr chwarae weithio ar nifer o lefelau gwahanol a gallent ddilyn llwybrau gwahanol - popeth o waith dros dro rhan-amser i swyddi parhaol llawn-amser yn datblygu neu'n rheoli lleoliadau chwarae. 

   

  Mae gweithwyr chwarae yn gweithio i gefnogi plant drwy:

   

  Cardboard Boxes
  • Greu cyfleoedd iddyn nhw greu gofodau newydd a gwahanol ar gyfer chwarae; lleoedd mawr a bach, y tu mewn neu’r tu allan, sy’n ddeniadol ac yn cynnig rhyddid i chwarae
  • Cynnig neu wneud pob math o bethau pob dydd y gallai plant eu defnyddio wrth chwarae

  • Gwylio a dysgu gan blant am chwarae a sut i’w gefnogi

  •  

   Bod yn bresennol os oes angen

   

  I gael gwybodaeth ar gyfleoedd newydd a chenedlaethol mewn Gwaith Chwarae:

   

  Tîm Datblygu Chwarae’r Fro

  Dechreuwch eich taith gwaith chwarae

  Chwarae Cymru

 

 Sefydlu… 

 • Meithrinfa Ddydd / Crèche

   

  Gwybodaeth ar sut i sefydlu Meithrinfa Ddydd / Crèche:  Cymdeithas Meithrinfeydd Dydd Cenedlaethol (NDNA) 

 • Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin

  Gofal plant i blant o 2 oed ymlaen ar eiddo annomestig sydd am gyfnod llai na 4 awr mewn un diwrnod.

   

  Os yw dwy sesiwn yn cael eu cynnig mewn un diwrnod, ni chaiff plant fynd i fwy na 5 sesiwn yr wythnos. Mae’n rhaid cael egwyl rhwng sesiynau heb blant yng ngofal y darparwr.

   

   

   

   

  Blynyddoedd Cynnar Cymru 

  Mudiad Meithrin

 • Darpariaeth Allan o’r Ysgol

  Mae Gofal Plant Allan o’r Ysgol yn cyfeirio at ofal plant y tu allan i ddiwrnod ysgol llawn amser y plentyn gan gynnwys gofal a ddarperir cyn yr ysgol, ar ôl yr ysgol ac yn ystod gwyliau'r ysgol.

   

  Nid yw’n cynnwys gofal cofleidiol a'r cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd Llywodraeth Cymru.

   

  I gael gwybodaeth ar sefydlu Gofal Plant Allan o’r Ysgol: 

   

 • Grŵp rhieni a phlant bach 

  Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn sesiynau anffurfiol lle gall rhieni, gofalwyr, gwarchodwyr plant, a'u plant fynd i gael hwyl a chwrdd â phobl newydd. Mae rhieni a gofalwyr yn aros gyda'u plant ac yn gyfrifol amdanynt drwy gydol y sesiwn. Mae rhieni neu ofalwyr yn aml yn sefydlu'r grwpiau ac fel arfer mae un i ddau grŵp yr wythnos, sy'n para am awr neu fwy.

   

  I gael gwybodaeth am sefydlu grŵp rhieni a phlant bach, gweler ein: 

  Canllaw arfer da: Sefydlu grŵp rhieni a phlant bach ym Mro Morgannwg  

   

  Efallai yr hoffech gael hyfforddiant, gweler dyddiadau nesaf y cyrsiau sydd ar gael ar gyfer: 

   

  Diogelwch Bwyd

  Iechyd a Diogelwch

   

   

   

   

   

Hyfforddiant

I gael gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi ar gyfer darparwyr gofal plant, ewch i'n tudalen Hyfforddi:

 

 

Cysylltwch â ni:

 • 01446 704704
 • Vale Family Information Service
 • @VALEFIS