Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2020 - Ebrill 2021 

 

Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar – diweddariad 10 Medi 2020

Diolch am fod yn amyneddgar â ni yn ystod cyfnod sydd wedi bod yn heriol ac yn anodd i bawb  Fodd bynnag, erbyn hyn gallwn ailddechrau rhywfaint o hyfforddiant blynyddoedd cynnar, er mewn fformat ychydig yn wahanol. 

 

 

Cymorth Cyntaf Pediatrig

 

Yn anffodus mae pob un o'r 5 cwrs bellach wedi'u harchebu'n llawn, cofiwch wirio am ddyddiadau pellach. 

 

Cymorth Cyntaf Paediatreg Lefel 3

 

Bydd y dysgwyr yn cwblhau'r cwrs drwy elfen ar-lein ac elfen ymarferol mewn ystafell ddosbarth. Rhaid cwblhau’r elfen ar-lein 48 awr cyn mynychu'r sesiwn ymarferol.

 

Sesiynau ymarferol

Oherwydd rheoliadau ymbellhau cymdeithasol Covid-19, dim ond 7 lle sydd ar gael.  Felly, caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin ac unwaith y bydd eich lle wedi'i gadw, ni fyddwch yn gallu canslo na symud i ddyddiad gwahanol oherwydd dyfarniad cofrestru.

 

Dyddiadau a lleoliad – dim ond ar un o'r dyddiadau isod y mae angen mynychu er mwyn cwblhau'r elfen ymarferol

 

Dyddiad: Sadwrn 10 Hydref 2020, 

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

 

Dyddiad: Sadwrn 17 Hydref 2020, 

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

 

Dyddiad: Sadwrn 07 Tachwedd 2020, 

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

 

Dyddiad: Sadwrn Rhagfyr 2020, 

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

 

Dyddiad: Sadwrn 30 Ionawr 2021,

Amser: 09:30 – 16:00

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

 

Byddwn yn parhau i fesur y galw am y cwrs hwn ac felly byddwn yn ychwanegu dyddiadau pellach yn ôl yr angen.  Edrychwch ar dudalen hyfforddi'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Dylech gadw lle ar y cwrs dim ond os yw eich tystysgrif PFA wedi dod i ben, neu os yw'n agos iawn at ddod i ben, fel y gallwn sicrhau bod y cwrs ar gael i’r rhai sydd ei angen yn awr at ddibenion AGC.

 

Gallwn gynnig hyfforddiant AM DDIM tan 31 Mawrth 2021. 

Fodd bynnag, os na fyddwch yn mynychu am unrhyw reswm neu’n canslo unrhyw hyfforddiant, byddwch yn agored i ffi weinyddu o £50. 

 

I gadw lle

Anfonwch eich enw, eich cyfenw eich cyfeiriad e-bost a'r dyddiad yr hoffech fynychu'r hyfforddiant ymarferol at dmaule@valeofglamorgan.gov.uk i mi gadw eich lle.  Wrth roi’r wybodaeth hon, rydych yn cytuno i'ch manylion gael eu hanfon i’r cwmni hyfforddi RT.  Dim ond 1 person fesul lleoliad a gaiff lle ar yr adeg hon.

Unwaith y byddwch wedi cael eich lle, byddwch yn cael e-bost cofrestru gyda'r holl wybodaeth angenrheidiol i ddechrau'r cwrs.  Sicrhewch eich bod yn gwneud pob ymdrech i fynychu'r hyfforddiant oherwydd mae nifer y lleoedd y gallwn eu ei gynnig yn gyfyngedig.

 

Gwybodaeth arall

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni fydd lluniaeth ar gael felly sicrhewch fod gennych eich bwyd a diod eich hun.

Darparwch ID ffotograffig ar ddiwrnod yr hyfforddiant ymarferol, fel ID gwaith, trwydded yrru neu basbort.

Gwisgwch ddillad priodol er mwyn cyflawni'r elfen ymarferol.

 

 

Diogelwch Bwyd

  

Cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2

 

Bydd dysgwyr yn cwblhau'r cwrs hwn ar-lein yn eu hamser eu hunain.

Gellir ariannu 2 le fesul lleoliad AM DDIM tan 31 Mawrth 2021, ac ar ôl hynny bydd angen talu. 

Bydd gennych hyd at 12 mis i gwblhau'r hyfforddiant.  Fodd bynnag, os na fyddwch yn ei gwblhau yn y cyfnod hwn neu os byddwch yn canslo eich lle, byddwch yn atebol am ffi weinyddol o £50

 

I gadw lle

Anfonwch eich enw, eich cyfenw a’ch cyfeiriad e-bost at dmaule@valeofglamorgan.gov.uk er mwyn i mi allu cadw lle i chi.  Wrth roi’r wybodaeth hon, rydych yn cytuno i'ch manylion gael eu hanfon i’r cwmni hyfforddi RT. 

 

Unwaith y byddwch wedi cael eich lle, byddwch yn cael e-bost cofrestru gyda'r holl wybodaeth angenrheidiol i ddechrau'r cwrs.  Gwnewch bob ymdrech i gwblhau'r hyfforddiant, oherwydd fel arall bydd cost weinyddol o £50 fesul person sydd orffen.

Iechyd a Diogelwch i Ddaparwyr Gofal Plant

 

Cwrs: 

Dyddiad: 

Amser: 

Lleoliad: 

Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith (ar gyfer staff)

 

Cwrs: 

Dyddiad: 

Amser: 

Lleoliad: 

Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel 2

 

Dyddiad: Sadwrn 14 Tachwedd 2020
Amser: 9.30yb - 3.30yp
Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Ramsey Rd, Y Barri CF62 9DF

Cost: Am Ddim. er y codir tâl o £ 50 am ddiffyg presenoldeb 
Mannau sydd ar gael: Oherwydd cyfyngiadau Covid dim ond 7 lle sydd ar gael

 

I archebu lle:

Anfonwch eich enw, cyfenw a chyfeiriad e-bost a'r dyddiad yr ydych am fynychu'r hyfforddiant ymarferol i dmaule@valeofglamorgan.gov.uk i mi eich archebu arno. Dim ond 1 person i bob lleoliad.
Gwybodaeth arall Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, ni fydd lluniaeth ar gael felly gwnewch yn siŵr bod gennych eich cyflenwadau eich hun.Gan mai dim ond 7 lle y gallwn eu cynnig yn ddiogel, gwnewch bob ymdrech i ddod.

Codir tâl o £ 50 am unrhyw ddiffyg presenoldeb

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i'r system cadw lle ar-lein yn: 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: