Dod yn Warchodwr Plant

Gwybodaeth i’r sawl sydd eisiau dechrau gyrfa'n gwarchod plant ym Mro Morgannwg

Mae gwarchod plant yn cyfeirio at ofalu am un neu fwy o blant dan 12 oed ar safle domestig, fel eu cartref er enghraifft, am swm o arian.

 

Mae gwarchodwyr plant yn gallu cynnig: Gofal diwrnod llawn a rhan-amser, gan gynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol a chan gynnwys hefyd oriau anarferol e.e. gyda'r nos, ar y penwythnos, dros nos, gofal cofleidiol, darpariaeth yn ystod gwyliau’r ysgol, a lleoedd gofal plant am ddim.

 

S12 3208 Vale FIS RGB Flat

Cysylltwch â Ni:

Gallwn ni roi gwybodaeth i chi am warchodwyr plant yn eich ardal a nifer yr ymholiadau rydyn ni wedi'u cael ynghylch gofal plant yn eich ardal: 

 

I ddod yn warchodwr plant, rhaid i chi... 
 • Gwblhau Sesiwn Friffio
  • Gwblhau sesiwn friffio 

  Gallwch gadw lle ar Sesiwn Friffio Ar-lein PACEY

   

  E-bostiwch PACEY Cymru: paceycymru@pacey.org.uk 

  Os na allwch ddod i'r sesiwn friffio rhad ac am ddim nesaf, gallwch gwblhau Sesiwn Briffio Ar-lein trwy PACEY mae'r rhain am ddim ar hyn o bryd:


  Sesiwn Friffio Ar-lein PACEY 

  Pecyn Cymorth PACEY

 • Cwblhau Cwrs Cyn Cofrestru: 

  Cwblhau unedau 326 Cyflwyno i ofal plant yn y cartref (IHC a 327 Paratoi ar gyfer Arfer Gofal Plant (PCP).

  Mae’r rhain yn werth 10 credyd tuag at Ddiploma Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 3.

   

  Bydd cymorth ariannol yn cael ei gynnig i'r rhai sy'n ystyried dod yn warchodwr plant. Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb fodloni'r meini prawf a chadw at Delerau ac Amodau'r cyllid sydd ar gael. Anfonwch e-bost at eydcp@valeofglamorgan.gov.uk am ragor o wybodaeth.

   

   

   

  Hefyd bydd angen i chi gwblhau cwrs Cymorth Cyntaf Paediatreg 12 awr. 

   

   I gael eich cofrestru o dan y Cynllun Cymeradwyo Cartref Gwirfoddol (fel nani yng nghartref y plentyn ei hun) bydd angen i chi basio'r Uned gyntaf 326 Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (IHC). Efallai yr hoffech chi ystyried hyn fel gyrfa, i gael mwy o wybodaeth:
   
  Cymeradwyo Cynllun Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021

 • Cysylltwch ag Adran Gynllunio Bro Morgannwg: 

  Bydd angen i chi gysylltu ag adran gynllunio Bro Morgannwg i drafod eich cynlluniau i redeg busnes gofal plant o’ch cartref.

  Bydd angen i chi gydymffurfio â’u hargymhellion. Cysylltwch â ni ar 01446 704681 neu e-bostiwch: planning&transport@valeofglamorgan.gov.uk.

  Gellir gael mwy o wybodaeth yma:

   

  Cynllunio a gofal plant yng Nghymru 

 • Cwblhewch eich cais a’i gyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC): 

  Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich unedau cyn cofrestru a Chymorth Cyntaf Pediatrig 12 awr, bydd angen i chi greu cyfrif ar-lein gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a chwblhau cais ar-lein.  Bydd hyn yn cynnwys geirda iechyd gan eich meddyg, manylion eich cymwysterau a'ch tystysgrifau a Datgeliad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i chi a phob aelod o’r cartref sy’n 16 oed a throsodd. 

   

  Bydd angen i bob peiriant nwy gan gynnwys boeleri llosg nwy gael gwiriad Diogelwch Nwy ynghyd â thystysgrif diogelwch.

  Cofrestrwch i ddod yn warchodwr plant 

 • Cofrestru gyda’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir:

   

  Os ydych yn bwriadu darparu bwyd gan gynnwys byrbrydau bydd angen i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir / Iechyd yr Amgylchedd.

  Gweler:

   

  Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

 • Cofrestru’n Hunangyflogedig gyda CThEM: 
  Fel gwarchodwr plant bydd angen i chi gofrestru fel hunangyflogedig gyda Chyllid a Thollau EM (HMRC) a chadw cofnodion / derbynebau.

  Cyllid a Thollau EM - Cyngor Trethi ar gyfer Gwarchodwyr Plant 
 • Cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

   

  Cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

  Os ydych yn bwriadu storio data penodol yn electronig a/neu dynnu lluniau digidol ar ffôn symudol, llechen ac ati, bydd angen i chi gofrestru gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  Cofrestrwch ond ar ôl i chi gael eich cofrestru’n ofalwr plant gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

  Am fwy o wybodaeth gweler:

   

   Ffi Diogelu Data

 • Bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig i blant hyd at 12 oed 

  Rhaid i warchodwyr plant fod wedi'u cofrestru gyda CIW a rhaid iddynt gyflawni'r Isafswm Safonau Cenedlaethol. Y rhain yw'r Isafswm Safonau ar gyfer cofrestru ac er mwyn darparu gofal plant o safon, y disgwyliad cyffredinol yw eich bod yn gweithio tuag at sicrhau bod y safonau sylfaenol hyn yn cael eu rhagori.

   

  Safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal plant rheoledig 

 •  Gwneud cais am Wiriad Manylach y GDG

  Bydd angen i bob aelod o'ch cartref gael gwiriad Manylach y GDG. Gellir darparu'r rhain gan Gyngor Bro Morgannwg ac mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen we ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Presennol

Ar ôl i chi gofrestru i fod yn Warchodwr Plant...

Cysylltwch â ni ar ôl i chi gofrestru fel gwarchodwr plant er mwyn i ni allu hyrwyddo’ch gwasanaeth i deuluoedd ledled y Fro a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hyfforddiant a chyfleoedd ariannu.

 

Hyrwyddwch eich gwasanaeth ar gyfeiriadur Gwybodaeth Gofal Plant Cymru.