Dod yn Warchodwr Plant

Gwybodaeth i’r sawl sydd eisiau dechrau gyrfa'n gwarchod plant ym Mro Morgannwg

 

Mae gwarchod plant yn cyfeirio at ofalu am un neu fwy o blant dan 12 oed ar safle domestig, fel eu cartref er enghraifft, am swm o arian.

 

Mae gwarchodwyr plant yn gallu cynnig: Gofal diwrnod llawn a rhan-amser, gan gynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol a chan gynnwys hefyd oriau anarferol e.e. gyda'r nos, ar y penwythnos, dros nos, gofal cofleidiol, darpariaeth yn ystod gwyliau’r ysgol, lleoedd addysg sy’n cael eu hariannu, a lleoedd gofal plant am ddim.

 

S12 3208 Vale FIS RGB Flat

Cysylltwch â Ni:

Gallwn ni roi gwybodaeth i chi am warchodwyr plant yn eich ardal a nifer yr ymholiadau rydyn ni wedi'u cael ynghylch gofal plant yn eich ardal: 

 

 

I ddod yn warchodwr plant, rhaid i chi...

 • Gwblhau Sesiwn Friffio

  Mae Partneriaeth Datblygu a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar Bro Morgannwg yn cynnig sesiynau Briffio Gwarchodwyr Plant AM DDIM i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn warchodwr plant ym Mro Morgannwg.

   

  Bydd y sesiwn friffio nesaf yn digwydd ar:

  Dydd Llun 7 Hydref, 6pm - 8.30pm, Swyddfeydd Dinesig, Holton Rd, Y Barri CF63 4RU 

   

   

  Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro i gadw lle

   

  • 01446 704704

   

  Os na allwch chi fynd i sesiwn friffio am ddim, gallwch chi dalu i gwblhau Sesiwn Friffio Ar-lein drwy PACEY:

   

  Sesiwn Friffio Ar-lein PACEY

 

 • Cwblhau’ch Hyfforddiant CYPOP 5

   

  Mae CYPOP 5 yn cynnig hyfforddiant cyflwyniadol ar ofal plant yn y cartref ar gyfer gwarchodwyr plant yng Nghymru drwy'r uned "Deall sut mae cychwyn gwasanaeth gofal plant yn y cartref".

   

  Dyma’r cwrs sy’n paratoi darpar warchodwyr plant a gwarchodwyr plant newydd yng Nghymru ac mae hefyd yn amlinellu’r gofynion ar nanis.

   

  Mae Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn cynnig y cwrs wyneb yn wyneb CUPOP 5 yn y Fro. Efallai y bydd angen i chi fod yn gymwys i gael cyllid gan ddibynnu p'un a ydych chi'n byw mewn ardal lle y mae angen gwarchodwyr plant ai peidio.

   

  Mae PACEY hefyd yn cynnig y cwrs CYPOP5 ar-lein.

   

  *Mae costau cwrs wyneb yn wyneb ac ar-lein CYPOP5 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd*

  CYPOP5 yng Nghymru - PACEY 

 

 • Bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig i blant hyd at 12 oed

   

  Rhaid i warchodwyr plant fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a rhaid iddyn nhw fodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Dyma’r Safonau Gofynnol ar gyfer cofrestru ac er mwyn darparu gofal plant o safon, gyda disgwyliad cyffredinol y byddwch yn gweithio tuag at sicrhau eich bod yn rhagori ar y safonau sylfaenol hyn.

   

  Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal Plant a Reoleiddir

   

Ar ôl i chi gofrestru i fod yn Warchodwr Plant...

Cysylltwch â ni ar ôl i chi gofrestru fel gwarchodwr plant er mwyn i ni allu hyrwyddo’ch gwasanaeth i deuluoedd ledled y Fro a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hyfforddiant a chyfleoedd ariannu.

 

Hyrwyddo’ch Gwasanaeth ar Gronfa Ddata GGiD Cymru