Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 28 CHWEFROR 2018 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2017.

[Gweld Cofnod]

           

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol (a gyflwynwyd gan  y Cynghorwyr Bailey a Cave) –

“Mae Cyngor Bro Morgannwg yn:

-      Mynegi pryder ynglŷn â phenderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i roi trwydded i Biomass UK No 2 Ltd er mwyn gweithredu ei gyfleuster nwyeiddio yn y Barri;

-     Dyfaru penderfyniad CNC i beidio â chynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol cyn gwneud y penderfyniad;

-     Galw ar CNC i sicrhau bod allyriadau o’r cyfleuster yn cael eu monitro’n annibynnol ac yn drylwyr.”

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

6.         Enwebu’r Darpar Faer a’r Darpar Ddirprwy Faer ar gyfer Blwyddyn Cyngor 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

8.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Swyddog Monitro –

9.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor : y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

10.       Cynllun Busnes Tai.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

References

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Polisi Tâl Cyflogeion.

[Gweld Cofnod]

5 Chwefror, 2018

C216

(b)       Datganiad Rheoli’r Trysorlys a Buddsoddi 2018/19.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C227

(c)       Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2018/19.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C226

(d)       Cynigion Cyfalaf Terfynol 2018/19 i 2022/23.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C225

(e)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2018/19.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C224

(f)        Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C229

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 11(a) a (f) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agenda’r Cabinet ar gyfer 5 a 19 Chwefror, 2018.  Fodd bynnag, i gynorthwyo Aelodau i ystyried y cynigion ar gyfer y gyllideb, mae copïau pellach o’r adroddiadau mewn perthynas â 11(c) i (e) wedi’u cynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

12.       Gosod Treth Gyngor 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

13.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Urgent Decision References

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Grant Trafnidiaeth 2017/18 a 2018/19.

[Gweld Cofnod]

22 Ionawr, 2018

C206

(b)       Strategaeth Lleihau Ynni Goleuadau Stryd – Cais Salix am Arian Grant.

[Gweld Cofnod]

22 Ionawr, 2018

C207

(c)        Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig: Trefniadau Casglu Gwastraff ac   Ailgylchu y Dyfodol.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C235

(d)       Cynllun Rheoli Risgiau Llifogydd Dalgylch Coldbrook – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

19 Chwefror, 2018

C242

 

14.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

15.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Derbyniwyd wyth cwestiwn ac maent ynghlwm.

[Gweld Cofnod]

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

22 Chwefror, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk