Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 18 GORFFENNAF, 2018 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion:

(i)         Y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2018;

(ii)        Y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 9 Mai 2018.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr -

5.         Ailstrwythuro Uwch Reolwyr - Adnoddau Dynol a Pherfformiad a    Datblygiad.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Swyddog Monitro –

6.         Y Weithdrefn Datrys Anghydfod Lleol Diwygiedig.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

7.         Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cynnig i Sefydlu Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 12 Gorffennaf, 2018 (Bydd y cyfeiriad yn cael ei anfon ymlaen at yr Aelodau pan fydd ar gael).

[Gweld Cofnod]

 

8.         I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Aildrefnu Gwasanaethau – Creu Incwm a   Chyfleoedd Masnachol – Protocol Hysbysebu a Noddi

[Gweld Cofnod]

30 Ebrill 2018

C291a

(b)       Offer Gwe-ddarlledu.

[Gweld Cofnod]

30 Ebrill 2018

C292a

(c)        Adnewyddu Trwydded Microsoft 2018-2021.

[Gweld Cofnod]

21 Mai 2018

C310

(d)       Strategaeth Parcio Ddrafft.

[Gweld Cofnod]

2 Gorffennaf 2018

C354

(e)       Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig: Trefniadau Casglu Gwastraff ac   Ailgylchu’r Dyfodol.

[Gweld Cofnod]

2 Gorffennaf 2018

C356

 

9.         I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

10.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

           Derbyniwyd 32 cwestiynau ac maent ynghlwm.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk