Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD LLUN, 25 CHWEFROR 2019 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar

            (i)         19 Tachwedd 2018;

            (ii)        13 Rhagfyr 2018 (Arbennig).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.         Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) Bro Morgannwg Gan gynnwys Persbectif Tenantiaid Tai – Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel: 5 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

5.         Polisi Chwythu'r Chwiban Diweddariad Perfformiad.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

7.         Diweddariad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

8.         Ardystiad Grantiau ac Enillion 2017-18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

9.        Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2019/20 a'r Diweddariad ar gyfer 2018/19.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

10.       Cynnydd yn erbyn y Cynllun Risg Archwilio 2018/19.

[Gweld Cofnod]

11.       Pwyllgor Archwilio – Diweddariad Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Chwefror, 2019

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd:  Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer a L.O. Rowlands a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).