Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MAWRTH, 30 EBRILL, 2019 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

4.         Y Diweddaraf ar Ddiogelu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Rheoli –

5.         Y Diweddaraf ar Raglen Waith Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Archwilio Allanol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol -

7.         Adroddiad Alldro a Barn y Pennaeth Archwilio 2018-19.

[Gweld Cofnod]

8.         Siarter y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol 2019-20.

[Gweld Cofnod]

9.         Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol - Strategaeth Arfaethedig a Chynllun Blynyddol ar Sail Risg 2019-20.

[Gweld Cofnod]

10.       Blaen-raglen Waith Newydd 2018-10 a’r Rhaglen Arfaethedig 2019-20.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Ebrill, 2019

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd:  Y Cynghorydd Mrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer a L.O. Rowlands a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).